Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 - 09:40

Ngày 31/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /