Kết quả bước đầu trong thực hiện chuyên đề năm 2022

Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 - 14:40

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, năm 2022, cùng với các tỉnh thành trong cả nước lần đầu tiên tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức biên soạn, phát hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ học tập trong toàn Đảng bộ tỉnh và tuyên truyền tới Nhân dân.

Khâu quan trọng đầu tiên là lựa chọn chủ đề học tập. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định chọn chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững" làm chuyên đề học tập trong năm 2022 và là một trong nội dung quan trọng trong học tập, làm theo Bác được thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời xác định là đây là một trong giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông "điểm nghẽn" để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững  trong khu vực miền núi phía Bắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch, thành lập Ban biên soạn tổ chức biên soạn, xuất bản 67.000 cuốn chuyên đề phục vụ học tập trong Đảng bộ và tuyên truyền tới Nhân dân; mời chuyên gia đầu ngành của Trung ương tham gia Ban biên soạn. Chuyên đề được biên tập cô đọng, ngắn gọn, có tóm tắt nội dung cốt lõi thông qua các trang Infographic dễ hiểu, dễ nhớ để thực hiện.

Báo cáo viên tại Hội nghị trực tiếp cấp tỉnh quán triệt, học tập chuyên đề do GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung lý luận; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt phần thực tiễn của tỉnh. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền tới Nhân dân; là Hội nghị có số cán bộ, đảng viên tham gia đông nhất từ trước tới nay (16.250 đại biểu). Hội nghị được tổ chức trực tiếp ở cấp tỉnh và kết nối trực tuyến với 169 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở. Đồng thời, Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên Báo Tuyên Quang Online. Nội dung Hội nghị được ghi, biên tập video phục vụ nghiên cứu, quán triệt, học tập cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tại cơ sở, tổ chức 628 hội nghị học tập chuyên đề cho 61.501 cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị; đại diện các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên được tuyên truyền nội dung chuyên đề là 249.432 lượt, đạt 84,7%. Công đoàn các cấp chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền nội dung cốt lõi chuyên đề cho 42.532 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động đạt tỷ lệ 95%.

Đ/c Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo nội dung chuyên đề năm 2022 tại Hội nghị cấp tỉnh

Sau khi hoàn thành học tập, quán triệt nội dung chuyên đề, việc tổ chức thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thu hút, mời gọi đầu tư là nhiệm vụ rất quan trọng. Đến tháng 9/2022, sau hơn 3 tháng triển khai, bước đầu có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, như: Rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục tổ chức các hoạt động xuống cơ sở giúp Nhân dân kỹ năng thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Nghị  định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục sắp xếp, bố trí trụ sở, trang thiết bị cho 145 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã (cấp huyện: 07, cấp xã: 138) theo hướng hiện đại, đổi mới; kiện toàn lại 914 công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp huyện: 97, cấp xã: 817).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục được vận hành hiệu quả, là đầu mối tổ chức thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết 1.427 thủ tục hành chính của 17 sở, ban, ngành và 03 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến tháng 8/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo lập 23 tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện số hoá 273 bộ hồ sơ, giấy tờ khi tiếp nhận thủ tục hành chính.

Việc tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện nghiêm túc. Tính lũy kế từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/6/2022, toàn tỉnh tiếp nhận 252.045 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 247.347 hồ sơ (trước và đúng hạn 246.425 hồ sơ, đạt 99,62%), đang giải quyết 4.698 hồ sơ, trong đó: Cấp tỉnh: Tiếp nhận 57.173 hồ sơ; đã giải quyết: 52.922 hồ sơ (trước và đúng hạn 52.183 hồ sơ, đạt 98,60%), đang giải quyết 4.251 hồ sơ. Cấp huyện: Tiếp nhận 7.205 hồ sơ; đã giải quyết: 7.079 hồ sơ (trước và đúng hạn 7.059 hồ sơ, đạt 99,71%), đang giải quyết 126 hồ sơ. Cấp xã: Tiếp nhận 187.667 hồ sơ; đã giải quyết: 187.346 hồ sơ (trước và đúng hạn 187.183 hồ sơ, đạt 99,91%), đang giải quyết 321 hồ sơ. 100% cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm quy định về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt kết quả tích cực. Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022. Đến tháng 8/2022, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là: 582 dịch vụ công.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.784/1.870 thủ tục hành chính đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Từ ngày 01/01/2022 đến hết 20/5/2022, dịch vụ Bưu chính công ích đã thực hiện tiếp nhận: 4.749 hồ sơ, tăng 1.320 hồ sơ so với tháng 4/2022  (trong đó, 4.506 hồ sơ của các cơ quan nhà nước và  243 hồ sơ của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh), trả kết quả: 65.376 hồ sơ, tăng 8.428 hồ sơ so với tháng 4/2022 (trong đó, 14.361 hồ sơ của các cơ quan nhà nước và 51.015 hồ sơ của các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh).

Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc kiểm tra cải cách hành chính gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Tuyên Quang, trong đó đề ra các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên thông qua việc thường xuyên rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cấp ủy, chính quyền tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư. Tổ chức Hội nghị đối thoại, công bố chỉ số PCI năm 2021. Thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 149 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 1.397 tỷ đồng; tiếp nhận 79 hồ sơ mới đề nghị thực hiện dự án, đã phê duyệt 10 chủ trương, với số vốn 1.327,3 tỷ đồng...

Tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2022 đạt hiệu quả, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hành chính các cấp cần tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh; cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Tổ chức đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 25/11/2021 về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Tuyên Quang năm 2022, làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của công tác quan trọng này, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấu đấu xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh.

Đào Việt Dũng

Xem tin theo ngày:   / /