Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030

Thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022 - 14:49

Ngày 17/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 905/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án "tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030" với đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

Xem tin theo ngày:   / /