Tuyên Quang - Kết quả bước đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 - 15:18 Đã xem: 51

Tuyên Quang - Kết quả bước đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Công

         Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân dân tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Sau học tập, nghiên cứu Nghị quyết, đảng viên, công chức, viên chức viết bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết. Qua đó đã nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao độngtạo đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

          Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo toàn diện việc sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW theo phương châm những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; những việc chưa rõ, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp phù hợp; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo 15 ngày/lần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ theo quy định

          Triển khai 08 đề án thí điểm hợp nhất 08 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện với các cơ quan đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại 4/7 huyện, thành phố; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm sau 02 năm để rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

          Từ năm 2019, đã chỉ đạo xây dựng, triển khai 43 đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế đến năm 2021; đồng thời quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc: tối thiểu 05 biên chế thành lập một đầu mối phòng và tương đương, tối thiểu 12 biên chế thành lập Chi cục và tương đương; giảm số lượng cấp phó; rà soát, bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trùng lắp hoặc không còn phù hợp của các cơ quan, đơn vị khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đảm bảo nguyên tắc 01 việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Sau sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, thực hiện thí điểm sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; sau sắp xếp, giảm 107 đầu mối thuộc các cơ quan, tổ chức hành chính so với năm 2015.

          Thực hiện hợp nhất, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đảm bảo tỷ lệ vị trí chuyên môn, nghiệp vụ từ 65% trở lên; tăng cường xã hội hóa, giảm tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm 42 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 141 đầu mối thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 255 lãnh đạo, quản lý; toàn tỉnh có 36 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên, tăng 16 đơn vị so với năm 2015; hoàn thành phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực đến năm 2025, định hướng năm 2030; hoàn thành phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021.

          Chủ động thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã từ 141 đơn vị xuống còn 138 đơn vị (02 đơn vị không đảm bảo 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số là: xã Sầm Dương, xã Thanh Phát thuộc huyện Sơn Dương, 01 đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn sáp nhập với xã Đội Cấn để thành lập phường Đội Cấn thuộc thành phố Tuyên Quang); giảm 39 cán bộ, công chức cấp xã, giảm 11 viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế, giảm 26 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 1.735 thôn, tổ dân phố, giảm 361 thôn, tổ dân phố; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 5.263; ở cấp xã giảm 324 người so với quy định của Trung ương.

Bích Huệ

Xem tin theo ngày:   / /