Hướng dẫn chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ Tư, ngày 11 tháng 8 năm 2021 - 22:23

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ảnh minh họa

Đối với chi hoạt động tự đánh giá, Thông tư nêu rõ, cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để chi cho hoạt động tự đánh giá.

Cụ thể, chi thuê chuyên gia tư vấn: Trường hợp cần thiết, hội đồng tự đánh giá đề nghị hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, hoặc giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên quyết định việc thuê chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để giúp hội đồng tự đánh giá triển khai việc tự đánh giá. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa hai bên, nhưng phải phù hợp với khả năng kinh phí của cơ sở giáo dục và tuân theo các quy định hiện hành về tài chính của Nhà nước.

Chi xây dựng phương án điều tra, thu thập thông tin; xử lý, phân tích kết quả thu thập thông tin; xây dựng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá: Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC, tối đa không quá 10 triệu đồng/kết quả tự đánh giá hoàn chỉnh. Căn cứ khả năng kinh phí thực hiện hoạt động tự đánh giá, hiệu trưởng hoặc giám đốc cơ sở giáo dục quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị về mức chi tiền công cụ thể cho các thành viên thực hiện tự đánh giá phù hợp với vai trò của từng thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của quá trình tự đánh giá, trong đó chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 2 triệu đồng/báo cáo.

Đối với chi hoạt động đánh giá ngoài, Thông tư quy định các khoản chi tiền công cho thành viên đoàn đánh giá ngoài như sau: Căn cứ khả năng kinh phí thực hiện hoạt động đánh giá ngoài, giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định mức chi tiền công cụ thể cho các thành viên đoàn đánh giá ngoài (trưởng đoàn, thư ký, thành viên) phù hợp với vai trò của từng thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ đánh giá ngoài và thực tế tại địa phương.

Cụ thể, chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ: Tối đa không quá 1 triệu đồng/người/báo cáo.

Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá, thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục: Tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày.

Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài: Mức chi khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 2 triệu đồng/báo cáo.

Chi in ấn và văn phòng phẩm, chi in và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia: Thực hiện theo thực tế.

Thông tư 56 có hiệu lực thi hành từ 1/9/2021.

Theo Lan Phương/baochinhphu.vn

Xem tin theo ngày:   / /