Học tập nghị quyết của Đảng - nhiệm vụ quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020 - 09:53 Đã xem: 43

Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên và các đại biểu dự Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thu Hương (Báo Tuyên Quang)

Sinh thời, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của việc học tập nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: "Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm sao cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được". 

Nhận thức tầm quan trọng đó, thời gian qua việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, có nhiều đổi mới, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra cần có giải pháp khắc phục, đó là: Một số cấp ủy có biểu hiện làm lướt, làm cho xong; việc học tập nghị quyết thường trên cơ sở phổ biến lại cho cán bộ, đảng viên cấp dưới theo đề cương có sẵn cho mọi đối tượng, thông tin một chiều, chưa gắn với thực tiễn, chủ yếu dừng ở khâu báo cáo những nội dung của nghị quyết mà chưa dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy; công tác tổ chức quản lý cán bộ, đảng viên học nghị quyết chưa chặt chẽ; tài liệu phục vụ học tập nghị quyết không đầy đủ; thời gian học tập nghị quyết chưa tương xứng với lượng kiến thức trong nghị quyết; tinh thần, thái độ học tập của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc; điều kiện cơ sở vật chất có nơi chưa đáp ứng yêu cầu…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng phải giải quyết đồng bộ nhiều khâu. Đặc biệt, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, việc tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng là rất quan trọng. Theo đó, cấp ủy các cấp có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng Đảng, khắc phục bệnh lười học nghị quyết ở một số cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức học tập, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, gắn với công tác tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải thiết thực, không dập khuôn, không sao chép, lựa chọn những việc cần tập trung, phù hợp với địa phương, đơn vị, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, điều kiện đảm bảo, tiến trình thực hiện. Việc thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng phải được bố trí thời gian thỏa đáng tại hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết; sau đó, cấp ủy thảo luận, tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành để triển khai thực hiện.

Các cấp ủy cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đây là yếu tố rất quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết. Báo cáo viên là "linh hồn" tạo nên sức sống, sức lan tỏa và tính thuyết phục của nghị quyết; báo cáo viên là người giảng, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết chứ không phải đi đọc lại nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, báo cáo viên cần phải nắm vững tinh thần và nội dung cơ bản, căn cốt của nghị quyết, có khả năng, phương pháp truyền đạt, có kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức để phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên.

Cùng với đó, phải chú trọng tiếp tục đổi mới phương pháp trong học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện nghe, nhìn hỗ trợ trong thuyết trình, tổ chức học tập trực tuyến; tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận trong học tập nghị quyết của Đảng. Việc quán triệt các nghị quyết của Đảng phải gắn với thực tiễn của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng nhóm đối tượng để cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng khi thực hiện. Tùy tính chất của nghị quyết, ngay sau khi hoàn thành học tập, quán triệt nghị quyết, cấp ủy áp dụng hình thức xây dựng kế hoạch hành động cá nhân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và viết bài thu hoạch đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, trưởng thôn, tổ trưởng tổ nhân dân (không áp dụng với tất cả đảng viên) về trách nhiệm và nhận thức của bản thân đối với những nội dung cơ bản của nghị quyết và trong việc triển khai thực hiện nghị quyết gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch hành động của người đứng đầu và bài thu hoạch của cá nhân đảng viên được lưu trữ ở chi bộ. Cấp ủy chi bộ (bí thư, phó bí thư chi bộ nơi không có cấp ủy) có trách nhiệm đánh giá chất lượng bài thu hoạch, yêu cầu đảng viên viết lại bài thu hoạch nếu chưa đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Học nghị quyết của Đảng vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trước quần chúng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong học tập nghị quyết của Đảng, phải nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản của nghị quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên lười học nghị quyết của Đảng là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không học hoặc học qua loa sẽ dẫn đến hiểu không đầy đủ, hiểu sai nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không đủ bản lĩnh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết, thực hiện phê bình, xử lý những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong học nghị quyết, gắn kết quả học tập để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng trên các kênh thông tin, báo chí, phát hành tài liệu. Phát huy tính tích cực của công nghệ thông tin, mạng internet, mạng xã hội để tuyên truyền nghị quyết. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng, thông tin kịp thời tới cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền để nhân dân có nhận thức đúng đắn về những vấn đề cốt lõi trong nghị quyết của Đảng, gắn với những vấn đề thực tiễn phải triển khai ở cơ sở. Tuyên truyền rộng rãi gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiếp tục quan tâm hơn nữa tới điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, tài liệu để chất lượng học tập, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong thực tiễn đời sống xã hội.

                                                                                                                                  Anh Tú - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /