Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

Thứ Hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022 - 14:42

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân thông qua báo chí cách mạng. Những người làm báo cần có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng để sử dụng vũ khí sắc bén của họ phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng. Vì vậy, giáo dục lý luận chính trị cho những người làm báo là hết sức quan trọng và cần thiết.

Phóng viên báo chí tác nghiệp. Nguồn ảnh: Internet

Nội dung giáo dục lý luận chính trị cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí gồm: giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lịch sử truyền thống của quê hương, bản sắc văn hóa các dân tộc, chuẩn mực đạo đức, lối sống, những kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng và cách thức đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Giáo dục lý luận chính trị cho phóng viên, biên tập viên có đặc điểm là: cùng với việc trang bị kiến thức cơ bản, giáo dục được thực hiện ngay trong quá trình tác nghiệp, tức là quá trình tạo ra sản phẩm báo chí. Quá trình đó có sự tác động qua lại giữa yếu tố chủ quan và khách quan, hoàn cảnh trực tiếp tác động đến tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ của phóng viên, biên tập viên hình thành nhân cách, ý thức người làm báo. Giáo dục lý luận chính trị cũng được thực hiện ngay trong quá trình tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện của phóng viên, biên tập viên, phụ thuộc trình độ tư duy lý luận, nhận thức, tình cảm, ý chí, niềm tin của mỗi người. Quá trình trải nghiệm thực tế của phóng viên, biên tập viên có ảnh hưởng quan trọng đến tư duy lý luận của họ.

Để tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ phóng viên, biên tập viên về vai trò quan trọng của việc học tập lý luận chính trị, khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị. Các cấp ủy cần thực hiện nghiêm túc Kết luận số 69-KL/TW ngày 14/4/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ...

Hai là, cần thực hiện nghiêm túc quy định, chế độ học lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền…”

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phục vụ nhu cầu của người học. Quá trình giảng dạy phải lựa chọn nội dung cốt lõi, cô đọng, dễ nhớ dễ hiểu và dễ thực hiện, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để phóng viên, biên tập viên xác định được rõ ràng, cụ thể các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tuyên truyền hiệu quả, không xa rời thực tiễn.

Bốn là, phát huy tính chủ động, tích cực của phóng viên, biên tập viên theo phương châm "học đi đôi với hành","lý luận gắn với thực tế". Đó là biện pháp tốt nhất để phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, bám sát tình hình thực tiễn địa phương, làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền, đồng thời nhận diện, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay.

Nguyễn Nhung

Xem tin theo ngày:   / /