Phát huy vai trò lực lượng Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 - 15:12

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Minh họa: Tất Thắng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm: Tuyên giáo, Quân đội, Công an, Thông tin và truyền thông. Trong đó lực lượng Tuyên giáo đóng vai trò quan trọng nhất, là đầu mối phối hợp thống nhất giữa các lực lượng. Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn Đảng, hệ thống chính trị và của toàn dân, thì yêu cầu xây dựng, phát triển, phối hợp lực lượng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ càng quan trọng hơn.

Phát huy vai trò công tác Tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng Tuyên giáo của tỉnh cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh.

Hai là, phát huy vai trò là đầu mối kết nối, tập hợp các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy sức mạnh của ngành Tuyên giáo như nghiên cứu, dự báo tình hình, bổ sung, phát triển lý luận, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, nắm bắt dư luận xã hội… và các lực lượng nòng cốt khác. Gắn kết chặt chẽ “xây” và “ chống”, lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, tạo sức “đề kháng” trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ba là, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, bổ sung, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo phải nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm là, tăng cường công tác quản lý hoạt động của internet, mạng xã hội, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thù địch trên không gian mạng, phát hiện các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội (facebook, Youtube, Ticktok, Zalo…) đăng tải những thông tin sai trái, sớm phát hiện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường kết nối, phối hợp và bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Trung ương.

Sáu là, chủ động đổi mới tư duy, nhận thức lý luận, nâng cao tính sắc bén, thuyết phục của công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Nhung

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /