Trọng Dân, gần Dân

Thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2022 - 15:14

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "gần dân, trọng dân", Tuyên Quang đã và đang triển khai có hiệu quả việc tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiên phong, gương mẫu, thường xuyên bám, nắm cơ sở, hằng tháng dành thời gian đi cơ sở để nắm tình hình.

Minh họa: Tất Thắng

Từ năm 2021 triển khai thực hiện chủ trương cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã dành ít nhất 01 ngày/tháng đến trực tiếp các thôn, bản, tổ dân phố trên dịa bàn tỉnh tham gia các hoạt động với Nhân dân. Phát huy vai trò, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong việc nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, thực hiện các Chương trình, đề án trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, khắc phục tình trạng hành chính, quan liêu xa rời thực tiễn trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động tại cơ sở tập trung vào các chương trình: Làm nhà cho người có công; Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa"; Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa; xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với khuân viên theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ"; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Những năm qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công, vật tư, vật liệu, hiến đất giải phóng mặt bằng để làm đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hóa, kiên cố hóa kênh mương nội đồng với số tiền trên 500 tỷ đồng, hàng vạn ngày công và hiến trên 100 ngàn m2 đất, góp phần hoàn thành bê tông hóa trên 4.200 km đường giao thông nông thôn, 600 km đường nội đồng; kiên cố hóa trên 1.000 km kênh mương, xây dựng gần 1.000 nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân. Sau 01 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đã có trên 10.000 lượt cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu xuống các thôn, bản, tổ dân phố tham gia hoạt động với Nhân dân. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh ở cơ sở, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên xa rời Nhân dân, xa rời cơ sở, củng cố chặt chẽ niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện, người dân ở cơ sở đã ý thức được trách nhiệm, quyền lợi, chủ thể thụ hưởng, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hoàn toàn của Nhà nước.

Có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng, "ý Đảng hợp lòng Dân" bước đầu tạo thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa với những hoạt động ý nghĩa, cụ thể, thiết thực, đạt kết quả tốt, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền./.

N.T.B.H

 

Xem tin theo ngày:   / /