Tuyên Quang - Những chuyển biến tích cực trong công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2022 - 12:20

Nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. Việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng không chỉ góp phần tổng kết kinh nghiệm lịch sử, cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Minh họa: Tất Thắng.

Ngày 18/01/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử được quan tâm đảm bảo về trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đến nay, 100% cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có trình độ chuyên môn từ đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 7/7 huyện ủy, thành ủy phân công cán bộ chuyên trách lịch sử Đảng, 3/3 đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy có cán bộ kiêm nhiệm công tác lịch sử Đảng, các cơ quan, đơn vị đang tiến hành biên soạn ấn phẩm lịch sử, truyền thống đã thành lập ban chỉ đạo, ban biên soạn và xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, biên soạn; việc bố trí nguồn kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác lịch sử Đảng được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao. Công tác tập huấn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng thường xuyên được đổi mới phù hợp với yêu cầu tình hình mới.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng  trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều ấn phẩm lịch sử có giá trị, như: Biên niên các sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (1976-2015), Từ điển Tuyên Quang, Tuyên Quang với chiến dịch Việt Bắc -Thu đông 1947 (Kỷ yếu Hội thảo), Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng đường (2015-2020), Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo), Tuyên Quang - 30 năm đổi mới và phát triển (1991-2021), Tài liệu giảng dạy Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang dùng trong Trường Chính trị, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm chính trị các huyện, thành phố. 03 cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh biên soạn và xuất bản lịch sử, truyền thống: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 1930-2020, Phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Tuyên Quang (2008-2018), Truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị chưa xuất bản đang tiếp tục sưu tầm tải liệu và tiến hành biên soạn. Đối với lịch sử Đảng bộ các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tái bản các ấn phẩm lịch sử Đảng và nghiên cứu, biên soạn xuất bản nhiều ấn phẩm mới phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, tuyên truyền giáo dục lịch sử: Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh (2010-2020), Lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (1940-2016), Kỷ yếu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên (2015-2020), Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Dương (1941-2017); 15 cơ quan, đơn vị trực thuộc các huyện, thành ủy đã biên soạn, xuất bản lịch sử, truyền thống.

Cùng với việc xuất bản các ấn phẩm lịch sử, nhiều cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức nhằm tiếp tục làm sáng tỏ vị thế của Tuyên Quang trong lịch sử, như: Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tuyên Quang - 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ”, “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại”,

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống luôn được cấp uỷ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tham gia ý kiến, bổ sung nhiều tài liệu, tư liệu làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề lịch sử đã diễn ra. Việc tham gia góp ý, thẩm định nội dung các bản đề cương, bản thảo ngày càng có chất lượng, bảo đảm tính khoa học và lịch sử. Các ấn phẩm xuất bản hình thức phong phú, đa dạng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh.

Cùng với công tác chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, công tác tuyên truyền lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được các cấp, các ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020 và 80 năm thành lập chi bộ Mỏ Than - Chi bộ đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang (20/3/1940 - 20/3/2020), kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (1831-2021), kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947 - 02/4/2022); tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021), “Tự hào Tuyên Quang”, “Tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng ký và hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang”, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025”, số hóa 15 ấn phẩm trên Cổng thông tin điện tử Đang bộ tỉnh.  Ban tuyên giáo các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chuyên mục tư liệu, sự kiện biên tập trong các tài liệu tuyên truyền, đăng tải trên hệ thống trang mạng intenet, mạng xã hội, sử dụng hệ thống truyền thanh không dây phục vụ công tác tuyên truyền lịch sử Đảng, truyền thống cơ quan, đơn vị. Tỉnh Tuyên Quang  phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương sửa chữa, tôn tạo nhiều di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến trên địa bàn tỉnh, thường xuyên thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc cảnh quan môi trường và quan tâm bảo quản, sưu tầm, trưng bày bổ sung hiện vật các điểm di tích. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng tủ sách pháp luật, phòng truyền thống phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Tại Trường Chính trị tỉnh, trường đại học, cao đẳng, trung tâm chính trị đã sử dụng tài liệu “Giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn vào giảng dạy chính khóa. Xây dựng các chuyên đề giáo dục lịch sử Đảng trong chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên đề cho đảng viên, các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Công tác biên soạn đưa nội dung lịch sử Đảng, lịch sử địa phương tích hợp trong chương trình giảng dạy bộ môn lịch sử, giáo dục công dân tại các trường phổ thông. Nhiều trường học đã đổi mới công tác giáo dục lịch sử cho học sinh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông qua đó phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo của người học, bồi dưỡng được phương pháp tự học, tự rèn luyện, kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tác động đến nhận thức, tình cảm, niềm hứng thú, say mê trong học tập lịch sử Đảng, lịch sử địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hội thi giáo viên lịch sử giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại các di tích lịch sử, thực hiện hành trình “về nguồn”, nhận chăm sóc di tích lịch sử, nhà bia tưởng niệm… qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

 Sự chuyển biến tích cực trong công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục, tuyên truyền lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng đã góp phần rất quan trọng trong việc ôn lại lịch sử, truyền thống, tổng kết những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn lịch sử và vị thế của Tuyên Quang trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, qua đó nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Nguyễn Văn Đức

 

Xem tin theo ngày:   / /