Công tác Tuyên giáo trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022 - 14:42

Công tác tuyên giáo là một lĩnh vực quan trọng, bộ phận cấu thành trong hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập hợp, khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Từ khi mới ra đời, Công tác tuyên giáo đã khẳng định vai trò, sức mạnh trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành và phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, khẳng định vai trò đi trước, mở đường, khai thông tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang được thành lập năm 1948. Kể từ khi thành lập, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với dân, tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục, tuyên truyền, động viên nhân dân. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu trên nhiều lĩnh vực, “đi trước - mở đường; đi cùng - thực hiện; đi sau - tổng kết”, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện có 21 cán bộ công chức, trong đó có 4 đồng chí lãnh đạo Ban; 03 phòng chuyên môn gồm Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Khoa giáo. Cán bộ, chuyên viên của Ban đều có trình độ chuyên môn cử nhân trở lên, trong đó 9,5% có trình độ tiến sĩ; 66,7% có trình độ thạc sĩ. Về trình độ lý luận chính trị: 100% có trình độ cao cấp và trung cấp. Nhiều năm qua, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành Trung ương và địa phương.

Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, cán bộ tuyên giáo xác định cần tiếp tục chủ động đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với dân; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Trước mắt, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các đề án, chương trình, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; Tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các chuyên đề hằng năm; thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022), nhìn lại chặng đường 92 năm đã qua, các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh luôn tự hào và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng trưởng thành về bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện khát vọng xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

 Nguyễn Nhung

 

Xem tin theo ngày:   / /