92 năm son sắt niềm tin, tự hào tiếp bước

Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022 - 10:57

Cách đây 92 năm, ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1-8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

92 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Tự hào truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và ngành Tuyên giáo cả nước. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, kiên trung, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhân dân giao phó… Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, ngành Tuyên giáo đều làm tốt sứ mệnh công tác tư tưởng, định hướng, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó, cổ vũ động viên khuyến khích và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần vào giữ vững sự ổn định để phát triển; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Muốn thực hiện được điều đó, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện tốt phương châm "Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo toàn tỉnh cần nêu cao tính chủ động, tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, sứ mệnh của ngành trong giai đoạn mới, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Tuyên Quang trong giai đoạn mới./.

B.H

 

Xem tin theo ngày:   / /