Tư cách của cán bộ chỉ huy

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022 - 09:57

Đầu tháng 8 năm 1948, tại Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 5, Người đã đến thăm và nói chuyện. Người đặc biệt nhấn mạnh đến tư cách của cán bộ chỉ huy: “Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Phải: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”.

Theo Người “Trí” là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng. “Tín” là phải làm cho người ta tin mình... “Dũng” là không được nhút nhát, phải can đảm, dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh. “Nhân” là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng khổ với họ. Đối với địch hàng, ta phải khoan dung. “Liêm” là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống. “Trung” là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng.

Người căn dặn: Đối với kỷ luật, phải giữ nghiêm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thưởng phạt phải công minh, “chớ vì ưa ai mà thưởng, ghét ai mà phạt, ai hẩu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ”; với binh sĩ, “thì lời ăn tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất nhất phải biết rõ và hết sức chăm nom”, phải đồng cam cộng khổ; với dân, phải làm cho bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục; với kẻ thù, tuyệt đối không được khinh địch, “Sư tử muốn bắt con chuột cũng phải dùng hết sức mới bắt được”, phải biết rõ chúng và phải hết sức giữ bí mật.

Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng rèn luyện, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /