KẾT QUẢ ĐỢT THI THỨ HAI

KẾT QUẢ ĐỢT THI THỨ NHẤT

đảng bộ tỉnh tuyên quang, tỉnh ủy tuyên quang, cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh tuyên quang, tuyên quang đảng cộng sản,tỉnh ủy, trang thông tin điện tử tỉnh ủy tuyên quang, văn phòng tỉnh ủy tuyên quang