LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ TUYÊN QUANG NĂM 2024


CHƯA CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY HOẶC FILE VĂN BẢN KHÔNG ĐÚNG ĐỊNH DẠNG
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ TUYÊN QUANG