ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 • Để sinh hoạt chi bộ ngày càng chất lượng, hiệu quả

  Để sinh hoạt chi bộ ngày càng chất lượng, hiệu quả

  Sau 2 năm thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
   24/11/2022  21:14 Xem tiếp 
 • Phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường

  Phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp chấn hưng dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường

  Do bối cảnh và tác động cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, yêu cầu về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức phải thay đổi. Theo đó, đòi hỏi đội ngũ trí thức phải có nhiều kỹ năng mới, mà đổi mới, sáng tạo là yếu tố quyết định...
   16/11/2022  22:20 Xem tiếp 
 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm

  Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm

  Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, với quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.
   30/10/2022  21:13 Xem tiếp 
 • Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là ngay trong chủ đề của Đại hội và trong Báo cáo chính trị đều nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một mục tiêu cao đẹp, cho thấy quyết tâm của Đảng trong việc hướng đất nước đến con đường phát triển mới, vừa là sự kết tinh mơ ước, khát vọng bấy lâu nay của cả dân tộc Việt Nam. Muốn thực hiện mục tiêu cao đẹp đó, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.
   20/10/2022  21:03 Xem tiếp 
 • Nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ

  Nâng cao chất lượng Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ

  Cùng với báo, tạp chí của Đảng, bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang biên tập, phát hành là tài liệu quan trọng, cần thiết phục vụ sinh hoạt chi bộ và là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
   17/10/2022  13:42 Xem tiếp 
 • Phát huy vai trò bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố

  Phát huy vai trò bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố

  Đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố là những người gần dân, dân tin, hiểu dân nhất. Đây đều là những người có trách nhiệm, cùng chính quyền chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở.
   04/10/2022  21:00 Xem tiếp 
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.
   28/09/2022  22:24 Xem tiếp 
 • Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

  Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025

  Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
   27/09/2022  21:52 Xem tiếp 
 • Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức hiện nay

  Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức chính là lan toả những điểm tốt, nhân lên hiệu quả hoạt động của đội ngũ trí thức, qua đó đóng góp ngày càng nhiều, tích cực và chủ động vào tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.
   11/09/2022  22:10 Xem tiếp 
 • Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

  Sau khi đánh giá gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết số 18-NQ/TW do Hội nghị Trung ương lần thứ năm khóa XIII ban hành về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (Nghị quyết 18), đã nêu 5 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 vấn đề về tổ chức thực hiện, với những nội dung cốt lõi và nhiều điểm mới.
   10/09/2022  09:47 Xem tiếp 
 • Tự soi, tự sửa để nâng cao sức mạnh của Đảng

  Tự soi, tự sửa để nâng cao sức mạnh của Đảng

  Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, xây dựng đảng bộ vững mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
   10/09/2022  09:31 Xem tiếp 
 • Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên

  Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên

  Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời giúp thanh niên có việc làm ổn định, cải thiện đời sống, tăng thu nhập…
   17/08/2022  20:40 Xem tiếp 
 • Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

  Với các nỗ lực đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đang được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra, nhất là các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn 2030 và 2045.
   03/08/2022  21:37 Xem tiếp 
 • Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  Phát huy sức mạnh của công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

  Trong bài phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức, lối sống; Không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”. Ý kiến của Tổng Bí thư cho thấy trách nhiệm to lớn nhưng cũng vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.
   28/07/2022  22:48 Xem tiếp 
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

  Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

  Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là Đảng ta đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ đảng viên ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
   23/07/2022  21:08 Xem tiếp 
Tổng số: 235 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang