XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 • Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường theo tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường theo tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hiện nay, đất nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, với những thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen. Tình hình đó đặt ra yêu cầu tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có những phương hướng, biện pháp nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
   29/06/2022  08:40 Xem tiếp 
 • Trọng Dân, gần Dân

  Trọng Dân, gần Dân

  Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "gần dân, trọng dân", Tuyên Quang đã và đang triển khai có hiệu quả việc tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiên phong, gương mẫu, thường xuyên bám, nắm cơ sở, hằng tháng dành thời gian đi cơ sở để nắm tình hình.
   16/06/2022  15:14 Xem tiếp 
 • Đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên

  Đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên

  Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị đó là tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Vì vậy, đổi mới công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là yêu cầu cần thiết, khách quan. Thực hiện yêu cầu đặt ra, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới rõ nét, đi vào thực chất, gắn liền với thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cho đảng viên.
   16/06/2022  07:23 Xem tiếp 
 • Giao việc đột phá, đổi mới - tạo môi trường rèn luyện cán bộ

  Giao việc đột phá, đổi mới - tạo môi trường rèn luyện cán bộ

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định về giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là Trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy, giám đốc các sở, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn liên quan đến quá trình lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và đời sống của Nhân dân…
   15/06/2022  10:22 Xem tiếp 
 • Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc

  Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc

  Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta ngày càng diễn biến hết sức phức tạp, phải đương đầu chống thù trong, giặc ngoài để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành thời gian quý hiếm của mình để nghĩ về vấn đề thi đua. Ngày 11-6-1948, Người đã ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” để động viên toàn thể đồng bào, chiến sỹ trong cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”.
   10/06/2022  16:26 Xem tiếp 
 • Cơ chế bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng hiện nay

  Cơ chế bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng hiện nay

  Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo mọi hoạt động xây dựng tổ chức, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng chi phối các nguyên tắc tổ chức, hoạt động khác của Đảng, nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và chính trị của Đảng thông qua sự củng cố, thống nhất về tổ chức. Để nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy được hiệu quả trong Đảng, cần có cơ chế bảo đảm việc thực hiện nghiêm ở các cấp ủy và tổ chức đảng.
   04/06/2022  20:20 Xem tiếp 
 • Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

  Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.
   30/05/2022  21:21 Xem tiếp 
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trong mọi thời điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài - một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Thời gian tới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình.
   24/05/2022  22:06 Xem tiếp 
 • Tuyên Quang: Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Tuyên Quang: Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.
   19/05/2022  16:47 Xem tiếp 
 • Gắn kết chặt chẽ và xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Gắn kết chặt chẽ và xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là di sản tư tưởng quý báu, luôn được Đảng ta thấm nhuần, vận dụng sáng tạo trong các thời kỳ cách mạng. Đặc biệt, tư tưởng của Người về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ trong Đảng và trong xã hội là nội dung vừa thể hiện rõ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa là những nguyên tắc mang tính định hướng, “kim chỉ nam” để xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, góp phần phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
   11/05/2022  15:04 Xem tiếp 
 • Các bước thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ

  Các bước thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ

  Quy định số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các bước thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.
   09/05/2022  15:15 Xem tiếp 
 • Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ

  Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ

  Với quan điểm: Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp uỷ, tổ chức đảng. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Nhằm nâng cao hiệu quả về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, kết hợp với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 65 về công tác luân chuyển cán bộ. 
   09/05/2022  08:41 Xem tiếp 
 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của Đảng cách mạng - Giá trị vận dụng trong xây dựng Đảng về chính trị hiện nay

  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của Đảng cách mạng - Giá trị vận dụng trong xây dựng Đảng về chính trị hiện nay

  Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản lĩnh chính trị của Đảng cách mạng có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị hiện nay. Trong điều kiện đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng càng phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
   06/05/2022  14:02 Xem tiếp 
 • Tuyên Quang: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II năm 2022

  Tuyên Quang: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong quý II năm 2022

  Trong quý I năm 2022, khối lượng công việc rất lớn, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và những tác động tiêu cực từ tình hình thế giới. Song với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
   05/05/2022  15:15 Xem tiếp 
 • Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

  Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

  Đó là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra sáng 4/5 khi nhấn mạnh nội dung về Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
   04/05/2022  15:42 Xem tiếp 
Tổng số: 312 | Trang: 1 trên tổng số 21 trang