XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 • Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt đựợc nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân.
   01/03/2024  08:10          Đã xem: 205 Xem tiếp 
 • Bài học gần Dân ở xã Thái Bình

  Bài học gần Dân ở xã Thái Bình

  Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, Đảng bộ xã Thái Bình (Yên Sơn) đã tăng cường các giải pháp nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân. Từ đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, huy động được sự đồng thuận trong Nhân dân để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.
   26/02/2024  07:49          Đã xem: 513 Xem tiếp 
 • Đổi mới sinh hoạt ở những chi bộ vùng cao

  Đổi mới sinh hoạt ở những chi bộ vùng cao

  Thực hiện Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các thôn, bản các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao đã có những đổi mới về cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
   19/02/2024  07:42          Đã xem: 1243 Xem tiếp 
 • Trái ngọt sau một năm nhiều nỗ lực

  Trái ngọt sau một năm nhiều nỗ lực

  Một mùa xuân mới đang về trên quê hương cách mạng Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nhìn lại một năm với nhiều thách thức nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần hành động “Bản lĩnh, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã thu nhiều “trái ngọt”, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh.
   06/02/2024  09:00          Đã xem: 2332 Xem tiếp 
 • Tuyên Quang: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên - Một năm nhìn lại

  Tuyên Quang: Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên - Một năm nhìn lại

  Năm 2023, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình tư tưởng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quyết tâm học tập, công tác và lao động sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
   02/02/2024  11:06          Đã xem: 2710 Xem tiếp 
 • Nhìn lại phương châm “Dân thụ hưởng”

  Nhìn lại phương châm “Dân thụ hưởng”

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân nói chung”. Người cũng đã đặt nền tảng tư tưởng cho phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mà Đảng ta luôn quán triệt, vận dụng, phát triển ngày càng sâu sắc.
   29/01/2024  08:27          Đã xem: 2817 Xem tiếp 
 • Tổ chức Đảng tốt từ đảng viên tốt

  Tổ chức Đảng tốt từ đảng viên tốt

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời căn dặn này của Người, ở nhiều tổ chức đảng đã quan tâm xây dựng những tấm gương đảng viên tốt.
   25/01/2024  07:51          Đã xem: 2977 Xem tiếp 
 • Nâng cao chất lượng đảng viên

  Nâng cao chất lượng đảng viên

  Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đội ngũ đảng viên là người trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp liên hệ mật thiết với quần chúng và lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Do vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cấp bách thuộc về công tác xây dựng Đảng của mỗi tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là tại các chi bộ.
   22/01/2024  16:00          Đã xem: 2565 Xem tiếp 
 • Tuyên Quang: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Tuyên Quang: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; là một trong những biện pháp cơ bản góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đồng thời là cơ sở để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, sàng lọc và phát triển đảng viên.
   22/01/2024  15:38          Đã xem: 1775 Xem tiếp 
 • Quan tâm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

  Quan tâm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

  Năm 2023 công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang quan tâm lãnh đạo theo đúng quan điểm của Đảng ta Xây dựng Đảng là then chốt và được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, là yếu tố cốt lõi để Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị.
   21/01/2024  08:57          Đã xem: 1510 Xem tiếp 
 • Từ những đầu tàu gương mẫu

  Từ những đầu tàu gương mẫu

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chính sự đầu tàu, gương mẫu của các đảng viên đã tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.
   19/01/2024  08:24          Đã xem: 1366 Xem tiếp 
 • Đảng viên đi đầu ở Thượng Nông

  Đảng viên đi đầu ở Thượng Nông

  Thượng Nông là một trong những xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Na Hang. Ở thời điểm đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới gần 80%. Giảm nghèo là chỉ tiêu quan trọng được Đảng bộ xã đề ra trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, đồng thời đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, trong đó vai trò, nhiệm vụ của đảng viên là những người đi trước mở đường.
   09/01/2024  08:27          Đã xem: 1840 Xem tiếp 
 • Những bí thư chi bộ trẻ

  Những bí thư chi bộ trẻ

  Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ bí thư chi bộ, ưu tiên trẻ hóa đội ngũ này nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ. Những bí thư chi bộ trẻ ở cơ sở đã mang lại sức sống mới cho chi bộ, nhất là ở chi bộ nông thôn.
   09/01/2024  08:14          Đã xem: 1696 Xem tiếp 
 • Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở, nền tảng quan trọng trong phát huy toàn diện sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, là động lực lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống đại đoàn kết vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ lớn lao và vinh quang của toàn thể cán bộ, Nhân dân, của toàn hệ thống chính trị.
   08/01/2024  07:50          Đã xem: 1863 Xem tiếp 
 • Nhân rộng mô hình “chi bộ 4 tốt”

  Nhân rộng mô hình “chi bộ 4 tốt”

  Xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt” đang được các đảng bộ cơ sở đồng loạt xây dựng các mô hình điểm để từng bước nhân rộng đến toàn thể các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ. Đây sẽ là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
   03/01/2024  08:27          Đã xem: 2915 Xem tiếp 
Tổng số: 437 | Trang: 1 trên tổng số 30 trang