Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 - 16:59

Ngày 02/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /