Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - mốc son tự hào

Thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2022 - 14:47

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - cuộc Cách mạng vĩ đại trong lịch sử dân tộc đã chứng tỏ vai trò lãnh đạo xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 8 thập kỷ đã qua, lịch sử đã sang nhiều trang mới nhưng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi mãi là mốc son tự hào của dân tộc Việt Nam.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả của quá trình chuẩn bị lực lượng của Đảng ta, của lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh với sức mạnh đoàn kết dân tộc và sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đảng ta, với mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc, đã chuẩn bị mọi điều kiện, vận dụng lý luận Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối, chủ trương cách mạng phù hợp, nắm chắc thời cơ, nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân để kháng Nhật, cứu nước.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trước hết là do chúng ta có Đảng Cộng sản Việt Nam sáng suốt và bản lĩnh, có lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh, có dân tộc anh hùng, đoàn kết chặt chẽ, một lòng làm cách mạng; Chúng ta biết tận dụng thời cơ và có thực lực. Do nắm bắt được thời cơ, sự gặp gỡ giữa những yếu tố chủ quan và khách quan mà đã “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.  Mặc dù vậy, vẫn có những luận điệu cho rằng cách mạng Tháng Tám thành công là do “ăn may”, do có “khoảng trống quyền lực” nên chúng ta  mới nắm được chính quyền. Thực tế, không có một cuộc cách mạng nào là dễ dàng, đặc biệt là cuộc cách mạng để chấm dứt ách đô hộ của thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Tám không thể do “ăn may” vì đến ngày15/8/1945, Nhật mới chính thức tuyên bố đầu hàng sau hàng loạt sự kiện như: Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945; Liên Xô tuyên chiến với Nhật, đánh bại đội quân Quan Đông - lực lượng chủ lực của Phát xít Nhật; các nước đồng minh cũng liên tục tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân Nhật; quân Nhật và tay sai ở Đông Dương rơi vào tình thế bất lợi, hoang mang  cao độ. Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã nhận định thời cơ giành thắng lợi đã xuất hiện. Lịch sử đã chứng minh: Đảng ta đã chuẩn bị mọi điều kiện và khi thời cơ cách mạng đến đã kịp thời chuyển hướng, chỉ đạo vận dụng sáng tạo lý luận Mác Lênin; Nhân dân sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh do Đảng lãnh đạo để dấy lên cao trào kháng Nhật, cứu nước. Lịch sử còn ghi lời Bác Hồ nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp tại căn lán nhỏ Nà Lừa trên chiến khu Việt Bắc: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Như vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ; sự chuẩn bị mọi lực lượng và sự đoàn kết nhất trí của toàn dân mà Cách mạng đã thành công. Những người tuyên truyền luận điệu Cách mạng Tháng Tám thành công do “ăn may” phần lớn là họ cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử hoặc thiếu hiểu biết về lịch sử.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, không có sự “ăn may” nào cả. Sự thật lịch sử là khách quan, cần được tôn trọng. Cách mạng Tháng Tám thực sự là mốc son tự hào của dân tộc Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”(1).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi mãi là mốc son tự hào của dân tộc Việt Nam!

Nguyễn Nhung

(1)Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, Hà Nội 2011, tập 7, tr25

Xem tin theo ngày:   / /