Tuyên Quang tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng viên với Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022 - 10:42

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Theo Người, gắn bó mật thiết với Nhân dân là “tư cách và bổn phận” của người đảng viên: “một giây, một phút cũng không thể giảm bớt mối liên hệ giữa ta với dân chúng”, nếu “Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”(1) . Chính vì vậy, thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân thông qua mối quan hệ đảng viên với quần chúng Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm cần được thực sự coi trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về nguyên tắc đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân

Theo Hồ Chí Minh, để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng nhất thiết phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”(2). Thông qua hoạt động thật sự trong phong trào quần chúng, người đảng viên mới có điều kiện bộc lộ rõ bản lĩnh, tính tiền phong, gương mẫu và năng lực tổ chức thực tiễn của người đảng viên. Đó cũng là một trong “tiêu chuẩn đảng viên” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “… Phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng: Nghĩa là: phải toàn tâm toàn lực phụng sự quần chúng; luôn nghe ngóng những yêu cầu và ý kiến của quần chúng và báo cáo cho Đảng rõ; phải tuyên truyền giải thích cho quần chúng rõ chính sách và nghị quyết của Đảng, làm cho quần chúng nhận chính sách và nghị quyết ấy là của họ, để quần chúng vui vẻ và ra sức thi hành; phải phụ trách trước quần chúng, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến của quần chúng; phải học hỏi quần chúng, phải đi đúng đường lối quần chúng để lãnh đạo quần chúng”(3). Vì vậy, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên giữ mối liên hệ giữa đảng viên và quần chúng là trực tiếp tăng cường sức mạnh cho Đảng, cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

Mục đích đảng viên liên hệ chặt chẽ với quần chúng, theo Bác là để lãnh đạo quần chúng và học quần chúng. Mục đích này đồng thời cũng là hai mặt hoạt động cơ bản của người đảng viên trong mối liên hệ với quần chúng và có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Lãnh đạo quần chúng là chức năng, nhiệm vụ của đảng viên. Nhưng muốn lãnh đạo quần chúng đạt kết quả tốt thì phải học quần chúng, vì quần chúng “rất thông minh, có nhiều kinh nghiệm”, trí tuệ của quần chúng là vô tận. “Không học hỏi dân thì cũng không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân thì mới làm được thầy học dân”(4). Học quần chúng với thái độ như vậy, chính là tinh thần học để hiểu quần chúng và để lãnh đạo quần chúng. Đồng thời, Người cũng yêu cầu: “Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng”(5)). Điều này đòi hỏi người đảng viên phải lắng nghe ý kiến của quần chúng, biến những ý kiến tích cực, tiến bộ thành chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng, nhưng không phải dân chúng nói gì cũng cứ nhắm mắt làm theo. Bởi, mỗi việc làm của người đảng viên không phải để “mỵ dân”, mà phải hướng đến và đạt được mục tiêu đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết.

Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng, người đảng viên phải có bản lĩnh, trình độ chính trị, nhiệt tình cách mạng cao hơn quần chúng; muốn được quần chúng gần gũi, tin cậy và cởi mở, đảng viên phải thực sự khiêm tốn, cầu thị, chịu khó học hỏi, lắng nghe quần chúng; đồng thời phải giữ gìn chuẩn mực đạo đức để quần chúng noi theo. Theo Bác: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(6).

Nguyên tắc đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Trong điều kiện đảng lãnh đạo chính quyền, nguyên tắc đó được thể hiện ngay trong quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đất nước, luôn hướng tới mục đích không ngừng cải thiện, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảng lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối ấy; tập hợp, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt của Nhân dân; chăm lo xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội hoạt động có hiệu quả và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; có quy chế, quy định về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được củng cố, tăng cường” (7).

Tuyên Quang thực hiện hiệu quả việc tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lấy lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân làm trung tâm để xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, đề án chuyên đề; hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát ngay từ khi bắt đầu; kiểm soát việc triển khai thực hiện, đánh giá hiệu quả; xác định những nội dung chưa và khó thực hiện, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra định hướng giải quyết.

Các cấp ủy trong tỉnh cũng thường xuyên quan tâm phát huy dân chủ trong Đảng, thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Xây dựng cơ chế để Nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn của cấp ủy các cấp trong tỉnh; tham gia giám sát Đảng; bảo đảm việc kiểm tra, giám sát của tập thể đối với cá nhân, của tổ chức đối với tổ chức, của cá nhân đối với cá nhân. Kết hợp giám sát trong Đảng với giám sát của Nhà nước thông qua pháp luật, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; phát huy vai trò giám sát của dư luận xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, hội viên; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu; doanh nghiệp và Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến góp ý trong xây dựng, phát triển tỉnh. Các địa phương, đơn vị có nhiều giải pháp thiết thực như đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nâng cao chất lượng thực thi công vụ; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm “hướng mạnh về cơ sở, chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân” ; đổi mới phương thức vận động quần chúng theo phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.  Việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng trong các hoạt động tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các chi bộ, đảng bộ được phân công đã phối hợp với các xã rà soát, lựa chọn, thống nhất nội dung tổ chức hoạt động tại cơ sở, gắn với thực hiện các đề án, chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Làm nhà cho người có công; Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; Đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa",.. các công trình, phần việc phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phân công 244 chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị phụ trách 122/122 xã trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện. Đã có 1.007 lượt chi, đảng bộ cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện với 49.874 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở; huy động 125.559 lượt Nhân dân tham gia các hoạt động, tại 1.021 lượt thôn của 122 xã. Qua các hoạt động đã giúp đỡ, hỗ trợ 176 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà; tham gia chỉnh trang khuôn viên 107 nhà văn hóa; tham gia vận chuyển, lắp đặt trên 18,9 km cấu kiện mương bê tông đúc sẵn; trồng, chăm sóc trên 111,6 km tuyến đường hoa; tham gia làm và đắp lề trên 60 km đường bê tông; hỗ trợ, tham gia xây dựng trên 120 km công trình đường điện thắp sáng...(8) Các hoạt động tiêu biểu nêu trên đã giúp cho cán bộ, đảng viên rèn luyện về kỹ năng vận động quần chúng; đồng thời chia sẻ, cổ vũ, động viên và khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương;... góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp; tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

 Gắn bó mật thiết với Nhân dân là thể hiện bản chất và sức sống trường tồn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân là mạch nguồn nuôi dưỡng sức trường tồn của Ðảng. Vì vậy, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Ðảng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Nhân dân; không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng…tăng cường gần gũi, gắn bó với Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển./.

La Hồng Hải

_______________

  1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 2, tr. 326.
  2. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 5, tr. 286.
  3. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 7, tr. 237-238.
  4.  Hồ Chí Minh, Sđd, tập 6, tr. 432.
  5. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 5, tr. 293.
  6. Hồ Chí Minh, Sđd, tập 5, tr. 522.
  7. Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XIII của Đảng, tập 2, trang 201, 202
  8. Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Số 186-BC/BDVTU ngày 16 tháng 3 năm 2022 Báo cáo Sơ kết Hướng dẫn về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở

 

 

Xem tin theo ngày:   / /