Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, yêu cầu và nguyên tắc về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022 - 11:18

Ngày 18/8/2022 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử với một số nội dung cụ thể như sau:

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /