Tuyên Quang: Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2022 - 08:39

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo trong 8 tháng đầu năm 2022.


Ảnh minh họa: Tất Thắng

Theo đó, đã triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, định hướng đến năm 2025. Duy trì hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 07/9/2022, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 205 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 2.022 tỷ đồng; lũy kế tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 2.320 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 25.416 tỷ đồng (bao gồm 15 doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài); đã tiếp nhận 103 hồ sơ mới đề nghị thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 16 chủ trương, với số vốn 1.855,6 tỷ đồng; lũy kế từ năm 2021 đến nay, đã thu hút vốn đầu tư trên 29.855,7 tỷ đồng, bằng 59,7% so với mục tiêu Đề án thu hút đầu tư tỉnh giai đoạn 2021-2025 (mục tiêu thu hút khoảng 50.000 tỷ đồng).

Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 -2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định. Tập trung xử lý các hợp tác xã yếu kém, đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. tập trung xử lý các hợp tác xã yếu kém, đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, thực hiện giải thể, chuyển đổi được 68/123 hợp tác xã, trong đó: giải thể 52 hợp tác xã, chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 là 16 hợp tác xã.

Thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 06/2019/NQ- HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 07/9/2022, đã thực hiện hỗ trợ được 125 doanh nghiệp thành lập mới với kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng (4 triệu đồng/doanh nghiệp);... Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích và tạo thuận lợi, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trẻ, đoàn viên thanh niên.

N.T.B.H

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /