Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 16:58 Đã xem: 45

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị, thời sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới với “tư duy mới, tầm nhìn mới”. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: tuyengiao.vn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành văn bản định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều nội dung cụ thể:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát các văn bản, hướng dẫn của tỉnh đã ban hành về công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng với hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả tạo không khí thi đua phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hoạt động tuyên truyền cần khẳng định những thành tựu đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội. Cùng với đó, vận động cán bộ, đảng viên tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, các bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang website, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lýtrang Facebook, Zalo… của cá nhân.

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội; các phong trào thi đua yêu nước; sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác theo dõi, quản lý các thông tin trên Internet, mạng xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các nội dung thông tin sai lệch, tiêu cực về tỉnh và về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng là một nội dung quan trọng mà văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cập tới.

Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng  không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo, đổi mới của các cấp ủy, chính quyền mà còn cần sự chung tay, góp sức, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh góp phần vào thành công của Đại hội XIII.

Phan Thanh Bình (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Xem tin theo ngày:   / /