Yên Sơn: Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022 - 09:38

Những năm qua, để làm tốt công tác dân vận theo lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển, huyện Yên Sơn đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hằng năm, hướng dẫn tổ chức việc đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”; các cơ quan, đơn vị xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” bảo đảm cụ thể, sát với thực tiễn.

Từ năm 2020-2022, toàn huyện đã xây dựng được 917 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực kinh tế: 185 mô hình; văn hóa-xã hội: 222 mô hình; quốc phòng - an ninh: 63 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị: 164 mô hình; xây dựng nông thôn mới: 236 mô hình; lĩnh vực khác: 45 mô hình. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, chương trình giảm nghèo, thi đua sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc tập trung, huy động các nguồn lực bằng phương thức “Dân vận khéo” để góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể như: Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; huy động lực lượng vận chuyển cấu kiện bê tông đúc sẵn làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng kênh mương nội đồng; cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch; xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm nhà mới cho hộ nghèo; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa... Vận động Nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước thôn, bản và thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tham gia bảo vệ an ninh, trật tự xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như mô hình tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để làm đường giao thông tại xã Đội Bình; mô hình phát triển kinh tế nuôi ong lấy mật, mô hình trồng bưởi tại xã Đội Bình, mô hình trồng na tại xã Lực Hành.. là những mô hình giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Yên Sơn đã thực sự đi vào đời sống xã hội. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong thời gian tới, để  tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huyện Yên Sơn xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân vận của hệ thống chính trị huyện Yên Sơn; phối hợp với các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả; hằng năm lựa chọn nội dung thực hiện mô hình “Dân vận khéo” sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Phan Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /