Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết

Thứ Năm, ngày 17 tháng 11 năm 2022 - 08:19

Kế thừa những giá trị của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, trong quá trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò và đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Theo Người, tương lai của đất nước, của dân tộc nằm ngay trong tay các thế hệ thanh niên. Người khẳng định, thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Trong thư “Gửi thanh niên An Nam” năm 1925, Người đã viết: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh”(1). Vì vậy việc “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”(2).

Đối với nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đạo đức và tài năng là hai nội dung quan trọng, trong đó đạo đức là gốc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài và đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng”(3). Một mặt tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mặt khác phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là yếu tố vô cùng cần thiết, là cái gốc, nền tảng của cách mạng. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là nhằm cho thế hệ trẻ trở thành những người công dân có ích, những người cách mạng chân chính. Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình về nguồn của tuổi trẻ Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc tại  tỉnh Điện Biên

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Nghị quyết khẳng định: “Đảng ta tiếp tục đề cao vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích trong giai đoạn cách mạng mới”; “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người”. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. Bên cạnh đó, sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

Đoàn Thanh niên Tỉnh Tuyên Quang và Đoàn đại biểu cán bộ chủ chốt Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, thế hệ trẻ là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác đã thuộc về tuổi trẻ Việt Nam. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế và phát triển đất nước hiện nay, thanh niên vẫn khẳng định là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện các chương trình, mục tiêu của sự nghiệp đổi mới đất nước, nổi bật là 03 phong trào hành động cách mạng (phong trào tình nguyện; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc); 03 chương trình đồng hành với thanh niên (đồng hành trong học tập, đồng hành trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Đồng hành trong rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần)... đã khẳng định thêm vai trò, vị trí của thanh niên, của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Dương GREENFARM vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của (giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới...) năm 2022

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên,... Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”. Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ cần chú trọng một số nội dung cơ bản sau:

Một là: Giáo dục, bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hai là: Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

Ba là: Bồi dưỡng nâng cao ý trí cách mạng cho tuổi trẻ.

Bốn là: Giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật.

Năm là: Giáo dục, bồi dưỡng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc, giáo dục về thể chất cho tuổi trẻ./.

Yến Chi

----------------------

(1) Hồ Chí Minh. Toàn tập. Tập 2. H. Nxb Chính trị quốc gia, 2011, tr. 143, 144.

(2) Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15. H. Nxb Chính trị quốc gia,  2011, tr. 622.

(3) Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Đại học sư phạm ngày 21-10-1964.

Xem tin theo ngày:   / /