Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022 - 08:09

Ngày 17/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

Xem tin theo ngày:   / /