Triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2023

Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023 - 11:12

Chiều 6-2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2023. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023; triển khai Kế hoạch phát động thi đua Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh năm 2023; giao ước thi đua năm 2023.

Theo đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp cùng các nghị quyết, chỉ thỉ, kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cùng với đó tham mưu rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; chủ động, kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp sau khi sắp xếp, kiện toàn để đảm bảo không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tham mưu quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo đề án, kế hoạch; rà soát cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; thực tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm.

Ngành tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ: tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; phân cấp quản lý cán bộ.

Ngành tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng...

Đồng chí Ma Thế Hông tặng khen thưởng cho các tập thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng yêu cầu, năm 2023 toàn ngành tập trung bám sát các quy định của Trung ương để quán triệt, ban hành các quy định, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; bám sát chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch hiệu quả; tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng...

Cùng với đó tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được xác định trong chương trình công tác. Đồng thời tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Đồng chí cũng lưu ý, ngành cần hoàn thiện ngay hồ sơ, kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện rà soát, bổ sung và phê duyệt quy hoạch năm 2023 các chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền. Ngoài ta, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng cho 6 tập thể, 27 các nhân có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

Theo Ngọc Hưng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /