Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023 - 14:13

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Ảnh minh hoạ: Tất Thắng

Trọng tâm là: Xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Tổ chức quán triệt, học tập và ban hành Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện quy định giao 244 việc đột phá, đổi mới năm 2021 cho 75 đồng chí cán bộ lãnh đạo, năm 2022 giao 219 việc đột phá, đổi mới cho 77 đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo lộ trình, trong hai năm tinh giản biên chế 46 công chức, 443 viên chức; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác phát hiện và xử lý vi phạm về tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, kết quả có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", trong 02 năm (2021 và 2022), các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 18 vụ/54 bị can phạm tội về tham nhũng. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn; triển khai cho 1.832 lượt chi bộ, đảng bộ với 83.374 lượt cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với Nhân dân ở cơ sở, góp phần củng cố chặt chẽ hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giúp gần 2.600 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà, làm nhà mới; làm đường bê tông, sửa chữa, nâng cấp trên 82,2 km đường bê tông; hỗ trợ xây dựng trên 154 lò đốt rác thải; hỗ trợ, thực hiện tuyến đường thắp sáng đường quê trên 132 km; tặng các phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng chục tỷ đồng;...

Thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, Tuyên Quang xác định tăng cường lãnh đạo việc triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên. Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, triển khai thực hiện các văn kiện của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt hình thức, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chung chung, không có mục tiêu, giải pháp cụ thể, không sát thực tiễn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; gắn trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đào tạo cán bộ nữ, trẻ, dân tộc; mở rộng việc đặt hàng, giao nhiệm vụ đột phá, đổi mới cho các chức danh cán bộ thuộc diện cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện quản lý. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình của tỉnh. Tăng cường kiểm tra chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp, các ngành; kiểm tra cách cấp, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội./.

N.T.B.H

Xem tin theo ngày:   / /