Triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 3 năm 2023 - 15:51

Sau gần 10 năm tổ chức thi hành, Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Tỉnh đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo phân cấp của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương; hoàn thành lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định. Toàn tỉnh đã thu hồi trên 1.260 ha đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân để thực hiện 486 công trình, dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội. Cấp được 6.128 giấy chứng nhận cho các tổ chức, đạt 99,8% diện tích cần cấp và 535.297 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 91% diện tích đất cần cấp; thường xuyên rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai; giải quyết được trên 2.500 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp chấp về đất đai. Tổ chức 104 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định. Kết quả thực hiện đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh trên 3.500 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thi hành chính sách, pháp luật về đất đai năm 2013 còn có những tồn tại, khó khăn vướng mắc: Một số quy định còn chồng chéo, không thống nhất giữa Luật Đất đai với quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, kinh doanh bất động sản, đấu giá tài sản, quản lý, sử dụng tài sản công, lâm nghiệp, khoáng sản… Nội dung vướng mắc tập trung vào: điều kiện, hình thức giao đất, cho thuê đất, quyết định chủ trương đầu tư; đấu giá, đấu thầu dự án; chuyển nhượng dự án, bán tài sản gắn liền với đất; xử lý tài sản công; thống kê, kiểm kê đất đai và rừng; quyền tiếp cận đất đai của tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Quy định về điều tra cơ bản, đánh giá đất đai hiện hành chưa được đầy đủ, chưa cụ thể để triển khai thực hiện. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chưa bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; chất lượng quy hoạch chưa cao. Việc thực hiện thoả thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; việc giao đất và cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện còn hạn chế, còn lúng túng trong việc tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều vướng mắc, chưa được kịp thời tháo gỡ; một số công trình, dự án thực hiện còn chậm, chưa đúng với quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi. Chính sách tài chính về đất đai chưa thực sự khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; các phương pháp định giá đất còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế; giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá trên thị trường…

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội khoá XV, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế; giải quyết các chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế, hài hòa quyền, lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh. Phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ và huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch  tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như sau:

(1) Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất.

(3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

(4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

(5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

(6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

(7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất.

(8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm.

(9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

(10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Đây là những vấn đề rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến các tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp; vì vậy, việc lấy ý kiến Nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và ngày một hiệu quả hơn./.

N.T.B.H

 

Xem tin theo ngày:   / /