Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Thứ Ba, ngày 14 tháng 3 năm 2023 - 09:48

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta, dân tộc ta một kho tàng di sản tư tưởng vô giá, trong đó tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tư tưởng đó của Người không chỉ được thực tiễn lịch sử khẳng định, mà giá trị và ý nghĩa hiện tại vẫn còn vẹn nguyên, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Bác Hồ đến thăm Trung đoàn Không quân tiêm kích 921 (ngày 9-11-1964). Ảnh tư liệu

Về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành gần trọn cuộc đời mình để nghiên cứu lý luận, để ra đường lối xây dựng, tổ chức và trực tiếp lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nội dung cốt lõi trong tư tưởng quân sự của Người, có vai trò đặc biệt quan trọng chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân.

Tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng phải bắt đầu từ việc xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Các tổ chức và đoàn thể cách mạng càng phát triển, quẩn chúng đấu tranh chính trị càng mạnh càng có cơ sở vững chắc để tổ chức lực lượng vũ trang và tiến hành đấu tranh vũ trang.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang gồm ba tghuws quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc là hình thức tổ chức thích hợp nhất để phát huy sức mạnh của cả dân tộc. Người đặc biệt chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, trong đó vấn đề cốt lõi là tăng cường bản chất giai cấp công nhân, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Người cũng luôn quan tâm xây dựng quân đội ta thực sự là quân đội của dân, do dân và vì dân. Người thường xuyên nhắc nhở: Phải nhớ rằng, Nhân dân là chủ; dân như cá, quân như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết; Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội.

Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên tắc của quân đội nhân dân là: Phải có tổ chức vững chắc và nghiêm mật. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng quân đội là lấy việc bồi dưỡng, xây dựng con người là chính, “người trước, súng sau”. Trong xây dựng quân đội là lấy việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt bảo đảm sức chiến đấu của quân đội.

Về xây dựng căn cứ địa, hậu phương của chiến tranh nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, căn cứ địa và hậu phương là nơi đứng chân làm cơ sở cho lực lượng vũ trang, tiến có thể đánh và phát triển lực lượng, lui có thể đứng và giữ gìn lực lượng, là nhân tổ bảo đảm cho khởi nghĩa và chiến tranh nhân dan giành thắng lợi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, căn cứ, hậu phương vững chắc nhất là lòng dân, việc xây dựng căn cứ địa và hậu phương phải toàn diện, ngày càng hoàn chỉnh, vững chắc về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Để xây dựng căn cứ địa và hậu phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương dựa vào thực lực cách mạng ở cả nông thôn và thành thị. Đồng thời, Người cũng chủ trương phát huy đến mức cao nhất những điều kiện của thời đại đem lại. Để không ngừng mở rộng, củng cố căn cứ địa và hậu phương, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn lưu ý phải tích cực chiến đấu để bảo vệ căn cứ địa và hậu phương, đồng thời phải xây dựng chính quyền cách mạng vững mạnh làm điều kiện căn bản để củng cố căn cứ địa và phát triển lực lượng.

Qua thực tiễn cách mạng Việt Nam, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân không ngừng được củng cố, bổ sung, phát triển và ngày càng hoàn chỉnh, trở thành ngọn cờ chỉ đọa toàn dân chiến đấu đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, của kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang là sự kết hợp sáng tạo truyền thống quân sự dân tộc với tinh hoa quân sự nhân loại mà cốt lõi là học thuyết quân sự Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn hơn nửa thế kỷ khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng ở Việt Nam, bao gồm những quan điểm của Người về quan hệ giữa chính trị và quan sự, giữa chiến tranh và hòa bình, về chủ nghĩa thực dân và cách mạng thuộc địa, về khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân dân trong thời đại mới, về xây dựng căn cứ địa hậu phương và nền quốc phòng toàn dân, về chỉ đạo chiến tranh và khoa học nghệ thuật quân sự ở một nước vốn là thuộc đại chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Đối với Tuyên Quang, hiện nay, bộ đội địa phương có trình độ đại học và trên đại học chiếm gần 74%, tỷ lệ đảng viên chiếm 99,99%. 100% cán bộ, đảng viên trong lực lượng thường trực đạt vững mạnh về chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,48%; đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 91,19%, tỷ lệ đảng viên đạt 17,64%.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”. Năm 2022, chất lượng huấn luyện quân sự ngày càng nâng cao, 75% đạt khá, giỏi trở lên, quân số huyện đạt 98,8% trở lên. Riêng lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi. Toàn tỉnh hoàn thành 46 cuộc diễn tập cấp huyện, xã, 100% đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện kỹ thuật.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã không ngừng quan tâm tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Chú trọng việc xây dựng căn cứ địa, hậu phương vững mạnh: Chỉ đạo, phối hợp, huy động được quân dân đóng góp gần 4.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã về đích nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách, hậu phương Quân đội; tiếp nhận và tặng gần 650 suất quà, trị giá 477 triệu đồng cho người có công với cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa, hậu phương của chiến tranh nhân dân không chỉ là ngọn cờ dẫn dắt Nhân dân ta giành thắng lợi trong cách mạng và kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược trước đây mà còn là ánh sáng soi đường cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc sau này./.

Mộc Miên

Xem tin theo ngày:   / /