Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 16:44 Đã xem: 21

Nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định cho thành công của các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Báo Tuyên Quang giới thiệu loạt bài thành tựu về công tác này.

Bài 1 - Xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo Bác Hồ

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII (Nghị quyết TW 4) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Chọn khâu đột phá để khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tỉnh trong thực hiện Chỉ thị 05 là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đồng thời chỉ đạo sát sao việc lựa chọn nội dung đột phá, làm theo của mỗi tập thể, cá nhân theo hướng sát với nhiệm vụ, sát với thực tiễn; tập trung giải quyết các vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở để đề ra giải pháp khắc phục gắn với việc thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các cấp, các ngành.

Bám sát các hướng dẫn, nội dung đột phá của cấp ủy cấp trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các tổ chức đảng ở cơ sở đã xác định nội dung đột phá trên nhiều lĩnh vực, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4, cụ thể hóa nội dung đột phá của cấp ủy cấp trên để thực hiện. Những nội dung tiêu biểu như: Xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, trọng dân, gần dân của người đứng đầu; quản lý tốt cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến đất đai; tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai, lâm sản; không để xảy ra điểm nóng về phá rừng; thực hiện các đề tài, dự án nông, lâm nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch; khắc phục việc chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, thiếu tính chủ động, linh hoạt sáng tạo; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng...

Trong quá trình thực hiện các chi bộ, đảng bộ xác định nội dung đột phá và cấp ủy cấp trên thẩm định, duyệt và cho ý kiến. Đối với những đơn vị xác định nội dung đột phá chưa sát, chưa đúng trọng tâm, còn chung chung, cấp ủy cấp trên chỉ đạo xác định lại, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm trước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ và đảng viên, sàng lọc đảng viên, nghiêm túc trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó các cấp ủy duy trì việc thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên chỉ đạo các tập thể cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng phải xác định nội dung đột phá, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm công tác lãnh đạo của năm trước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đều xác định nội dung đột phá như: Nâng cao ý thức, đạo đức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dân sinh, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội… Từ năm 2017 đến năm 2020, toàn huyện có 1.967 lượt tập thể cấp ủy xây dựng kế hoạch xác định nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW 4, đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch nêu gương kế hoạch làm theo, đạt trung bình 90%/năm. Qua đó đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp huyện đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy trong toàn tỉnh đều nghiêm túc xác định trúng, đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả  những việc cấp bách, nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tổng số việc nổi cộm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết là 901 việc. Trong đó đã khắc phục, giải quyết xong 816 việc, đến nay còn lại 85 việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Cán bộ, đảng viên nêu gương

Ngày 22/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra Quy định số 22-QĐi/TU về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thực hiện quy định này, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh, nhất là cấp ủy viên các cấp đã nghiêm túc nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy định nhằm thể hiện trách nhiệm cao, nhất là phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội.

Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ và Quy định chuẩn mực, hệ thống tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các tiêu chí, giải pháp cụ thể để lãnh đạo tổ chức thực hiện… 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, coi đó là cơ sở để đánh giá, xếp loại, tấm gương phản chiếu giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự chấn chỉnh.

Các tổ chức đảng hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ; xây dựng, thực hiện kế hoạch làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề và kiểm điểm đảng viên hằng tháng. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 13% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ở Đảng bộ huyện Chiêm Hóa, Quy định về nêu gương đã được cụ thể hóa và triển khai đến các đảng bộ, chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để phát huy hiệu quả vai trò gương mẫu của đảng viên. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công các đồng chí cấp ủy huyện phụ trách cơ sở; phân công các đồng chí cấp ủy huyện, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên địa bàn ngày càng được phát huy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Tại Yên Sơn, trách nhiệm nêu gương được thể hiện rất rõ ở từng chi bộ, đảng bộ cơ sở. Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, có nhiều chi bộ đã đề ra quy định đảng viên phải thoát nghèo. Đồng chí Bàn Văn Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Minh Lợi, xã Trung Minh cho rằng, muốn lãnh đạo nhân dân vươn lên thoát nghèo thì bản thân các đảng viên phải là những người đi đầu trong thoát nghèo từ đó mới có thể tuyên truyền vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo. Bản thân gia đình anh Lâm luôn nỗ lực đẩy mạnh đầu tư các mô hình kinh tế như: trồng rừng, chăn nuôi… để làm giàu được bà con trong thôn tin tưởng.

Xã Lăng Can (Lâm Bình) năm 2018 về đích nông thôn mới đúng kế hoạch mặc dù trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã chỉ đạt 3/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những người đảng viên tiên phong trong những việc khó. Thôn Nặm Chá khi triển khai làm đường bê tông và làm nhà văn hóa đã có 17 hộ dân hiến trên 4 nghìn m2 đất cho thôn. Trong đó một nửa là đảng viên. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nặm Chá Nguyễn Văn Na là hộ đầu tiên hiến 800 m2 đất ruộng để thôn làm nhà văn  hóa và 200 m2 đất để thôn làm đường vào khu sản xuất. Sau khi hiến đất, ông đã vận động các đảng viên trong chi bộ như ông Nguyễn Công Tạch, Hoàng Văn Hiệp, Nguyễn Văn Miện hiến đất cho thôn. Từ đó việc hiến đất trở thành phong trào trong nhân dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, những đảng viên đều là những người gương mẫu đi đầu đóng góp tiền, công lao động đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng xây dựng các công trình hạ tầng của thôn, tổ dân phố. Thôn Nà Luộc, xã Phù Lưu (Hàm Yên) có chủ trương làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng nhưng gặp khó khăn không có địa điểm làm nhà văn hóa. Gia đình đảng viên Nông Đình Đệ đã tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất ao đang nuôi cá để thôn có địa điểm làm nhà văn hóa. Không những vậy, ông Đệ còn tích cực đóng góp tiền để làm nhà văn hóa, đóng góp tiền để xây dựng đường bê tông nông thôn của thôn.

Đồng chí Lưu Văn Chung, Bí thư Chi bộ thôn Làng Đu, xã Văn Phú (Sơn Dương) là một trong những tấm gương điển hình về gương mẫu, đi đầu. Vừa là Bí thư Chi bộ vừa là Cựu chiến binh, đồng chí tự nguyện nhận trông coi, chăm sóc Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ của xã mà không nhận tiền công suốt 3 năm qua. Ông bảo: “Mình tự nguyện làm vì cái tâm của mình với đồng đội và giúp nhân dân tiết kiệm được một khoản chi phí”. Đã gần 70 tuổi nhưng ngày ngày người dân vẫn thấy bóng dáng ông cần mẫn quét dọn, phát cỏ xung quanh nhà bia sạch sẽ, thắp từng nén nhang thơm cho các liệt sỹ.

Thành công của các phong trào thi đua và Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh hôm nay có sự tích cực gương mẫu đi đầu của hàng trăm, hàng nghìn đảng viên như ông Nông Văn Đệ, ông Nguyễn Văn Na, ông Lưu Văn Chung...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thấm sâu hơn vào trong cuộc sống góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm... góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.
                                                                                                                     Bài, ảnh: Thanh Phúc (Báo Tuyên Quang điện tử)

Xem tin theo ngày:   / /