Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - Bài cuối: Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 16:54 Đã xem: 21

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể. Cùng với đó là quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt xây dựng đội ngũ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ rõ ràng, cụ thể cho từng loại hình cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và được lượng hóa bằng thang điểm, giúp cho việc đánh giá đúng thực chất, khuyến khích, động viên những cán bộ làm việc hiệu quả. Nội dung đánh giá cán bộ, đảng viên có tính xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí và thể hiện bằng sản phẩm. Tỉnh còn quy định, căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách và kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị, người lãnh đạo phải đăng ký ít nhất một việc mang tính đột phá hoặc đổi mới, có sản phẩm cụ thể mang ý nghĩa thiết thực, tạo sự lan tỏa tích cực. Kết quả thực hiện đăng ký này là một nội dung để đánh giá, xem xét mức xếp loại cán bộ. 

Từ những quy định trên, nhiều việc cấp bách, nổi cộm, bức xúc trong dư luận được các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết như: Vướng mắc trong dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; đền bù tái định cư dự án xử lý bãi rác; đền bù giải phóng mặt bằng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; công trình nghĩa trang; xóa bỏ lò gạch thủ công... Các địa phương cũng đã tăng cường giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài, tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với công dân. Với trách nhiệm của người đứng đầu, các đồng chí thường trực cấp ủy các cấp đã thực hiện tiếp dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân. đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đối thoại trực tiếp và chấm dứt giải quyết 8 vụ việc tồn đọng, kéo dài. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm qua tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định; trong nhiệm kỳ có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả ấy góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra sản xuất cây dược liệu tại xã Thái Sơn (Hàm Yên). Ảnh: Trang Tâm

Đánh giá cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn xem xét thêm hiệu quả, chất lượng của những chủ trương, cơ chế, chính sách do đồng chí đó tham mưu, đề xuất, quyết định; chú ý đánh giá về khả năng sáng tạo, quy tụ đoàn kết cán bộ, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, sự quyết đoán và hiệu quả trong quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác quản lý cán bộ, chỉ đạo cơ quan tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu về nhận xét đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý định kỳ hằng năm và đánh giá cán bộ đảm nhiệm chức vụ trước khi hết nhiệm kỳ, trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật...; chỉ đạo cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để nắm chắc phẩm chất, năng lực của cán bộ, tham mưu nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ toàn diện trên các mặt phẩm chất đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... Kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ và nhận xét về chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ là cơ sở để thực hiện các quy trình của công tác cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội đảm bảo dân chủ, đúng quy định; các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị kỹ, chu đáo và thực hiện công tâm, khách quan, kết quả đã phản ánh sát, đúng về mức độ tín nhiệm đối với từng cán bộ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị được triển khai thực hiện tích cực, đảm bảo các bước theo yêu cầu Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13-8-2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng  cán bộ, công chức, viên chức, gắn với công tác đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm của cấp ủy các cấp.

Bình quân 5 năm (2015 - 2019) đảng bộ tỉnh có 93,32% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 15% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu), 6,48% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 0,21% tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Có 89,7% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 10,66% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 79,04% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9,82% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 0,48% đảng viên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị đã phát huy được tinh thần dân chủ, đoàn kết, trung thực, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, khuyết điểm, khắc phục cơ bản tình trạng nể nang, né tránh, đánh giá theo cảm tính. Đáng chú ý là đã gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể với kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cá nhân, từ đó xác định rõ nguyên nhân yếu kém, hạn chế; đồng thời liên hệ với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm với cơ chế kiểm tra thường xuyên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác đánh giá cán bộ.

Nhìn chung, quy trình thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh trong những năm qua đã đảm bảo được các quy định đề ra; thể hiện được nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.     

Quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Kế hoạch số 208-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa thành 72 nhiệm vụ để giao cho các đảng đoàn, ban cán sự đảng lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong đó, có những nhiệm vụ thường xuyên là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. 

Tỉnh đã có nhiều cách làm để lựa chọn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đưa vào quy hoạch, đào tạo, bố trí, ngoài các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định, tỉnh đã có quy định riêng đối với từng đối tượng cụ thể như: Lựa chọn những cán bộ tiêu biểu xuất sắc là nữ so với đội ngũ cán bộ nữ; lựa chọn những cán bộ tiêu biểu xuất sắc là cán bộ trẻ so với đội ngũ cán bộ trẻ; cán bộ tiêu biểu xuất sắc là người dân tộc thiểu số so với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cùng một tổ chức, cơ quan, đơn vị và cùng địa phương để đưa vào quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ; không phê duyệt quy hoạch, đề án nhân sự đối với những địa phương, đơn vị chưa bảo đảm tỷ lệ về cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định của Trung ương. Cùng với đó, tỉnh thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm phát hiện những nhân tố mới có triển vọng bổ sung vào quy hoạch, đồng thời xem xét, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không có khả năng phát triển. 

Sơn Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ cao, cán bộ người dân tộc thiểu số nhờ có cách làm hiệu quả. Để đảm bảo cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy của huyện, trước hết phải bám chắc vào cơ cấu xây dựng nhân sự cho mỗi kỳ Đại hội. Song song với việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đối tượng cán bộ thuộc diện quy hoạch, các cơ quan, địa phương đều tính toán đến việc phân công nhiệm vụ ở nhiệm kỳ này vừa để thử thách và tính cho nhiệm kỳ sau. Trong quá trình quy hoạch, lựa chọn cán bộ nữ, cán bộ DTTS huyện luôn thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan để tránh những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là tránh sự phân biệt đối xử, khắt khe, hẹp hòi trong đánh giá đối với cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có báo cáo với Ban Tổ chức Huyện ủy để thẩm định, đánh giá về năng lực, tư tưởng chính trị của những cán bộ thuộc diện quy hoạch để có phương án thay thế kịp thời. Với cách làm này, Sơn Dương luôn lựa chọn được những cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số có đủ trình độ, năng lực, tâm huyết, sẵn sàng cống hiến. 

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 10-7-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biệt phái 17 cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, triển vọng phát triển, trong quy hoạch cấp phó ngành đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh (dưới 40 tuổi), là trưởng phòng, phó trưởng phòng về 17 xã công tác giai đoạn 2017 - 2020. Đây chính là phương pháp đào tạo, rèn giũa giúp cán bộ trưởng thành nhanh chóng kinh qua thực tiễn được đánh giá cao trong thời gian qua, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu, nơi triển khai mô hình mới, góp phần thử thách, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo toàn diện đối với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy tỉnh có tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 21,43%; cán bộ trẻ dưới 40 tuổi 33,67%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 40,74%. Cấp ủy huyện có cán bộ nữ 21,15%; cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 21,15%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 38,86%. Cấp cơ sở có tỷ lệ lần lượt là 35,12%; 39,14%; 45,08%. Như vậy, 3 yếu tố nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, nhất là cấp cơ sở, Tuyên Quang có tỷ lệ cao đứng đầu cả nước. Trong khi nhiều địa phương thiếu cán bộ cơ sở để đưa vào quy hoạch thì Tuyên Quang cao hơn rất nhiều so với yêu cầu của Trung ương.

Với những quan điểm đúng đắn, cách làm khoa học và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, kiên trì thực hiện liên tục nhiều năm và kế thừa qua các nhiệm kỳ nên tỉnh đã chủ động được nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ các cấp của Tuyên Quang đã trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng, xứng tầm với nhiệm vụ được giao, là một trong nhiều tỉnh, thành phố điển hình về làm tốt công tác cán bộ. Những kết quả nổi bật trên của Tuyên Quang tạo niềm tin, khí thế mới, chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trang Tâm (Báo Tuyên Quang điện tử)

Xem tin theo ngày:   / /