PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020 - 15:27 Đã xem: 42

Cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHXN Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực phản động đã sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới để đưa những thông tin thiển cận, thiếu chính xác, bất mãn, tiêu cực, tin giả, phản động…trên internet, mạng xã hội nhằm chống phá Đảng, gây hoang mang, dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiều bài chính luận có tính chiến đấu cao, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đăng tải. Những cá nhân, tập thể đưa thông tin sai sự thật, vi phạm Luật An ninh mạng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi người phải tuyệt đối tuân thủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực nghiên cứu lý luận; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; tích cực học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần bảo vệ Đảng và xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển đất nước.

An Nhiên

Xem tin theo ngày:   / /