Quan điểm về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020 - 15:56 Đã xem: 22

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ khi chuẩn bị những điều kiện thành lập Đảng cho đến những giờ phút cuối cùng chuẩn bị đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Quan điểm ấy, thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết, kể từ “Đường cách mệnh” cho đến “Di chúc”. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, suy ngẫm về hai tác phẩm của Bác, càng thấy được sự vĩ đại trong tư tưởng của Người và tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tác phẩm “Đường cách mệnh” tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện chính trị cho đội ngũ cán bộ đầu tiên để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc trong những năm 1925 - 1927; “Di chúc” là những lời căn dặn cuối cùng của Bác, viết từ dịp sinh nhật lần thứ 75, với tiêu đề “Tuyệt đối bí mật”, được bổ sung, sửa chữa, viết lại vào năm 1968 và 1969, lần đầu tiên được công bố vào tháng 9/1969, khi Người mãi mãi đi xa. “Đường cách mệnh” và “Di chúc” đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Trong “Đường cách mệnh”, Người đặt vấn đề: “cách mệnh trước hết phải có cái gì?” và Người trả lời: “trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng có vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam...”; “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Như vậy, trong “Đường cách mệnh”, những vấn đề cốt lõi về xây dựng Đảng đã được Người đã đề cập, đó là vai trò quan trọng của Đảng; sự cần thiết phải xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin. Để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, Người quan tâm đặc biệt đến “tư cách người cách mệnh”. Người nêu 23 tiêu chuẩn quan trọng trong 3 mối quan hệ cơ bản của một người cách mệnh: đối với mình, với người, với việc và yêu cầu đảng viên phải rèn luyện “tư cách của người cách mệnh”. Những “người cách mệnh” là yếu tố quyết định sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Trong Di chúc, Người đề cập trước hết “nói về Đảng”. Người khẳng định nguyên nhân để Đảng lãnh đạo cách mạng thành công là do đoàn kết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Người yêu cầu phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như “gìn giữ con ngươi của mắt mình”; đồng thời thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng: “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng...”; “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong “Đường cách mệnh” và “Di chúc”,  Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ công hòa ra đời; Kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 thắng lợi và kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, để nước ta có được “vị thế và cơ đồ” to lớn như ngày nay chính là do sức mạnh đoàn kết của toàn thể dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), đã khẳng định: “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Nhận thức sự cần thiết của việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên như Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương ...và các nghị quyết về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ cho thấy Đảng đã thực sự quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện các nghị quyết, quy định trên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới. Niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

Hiện nay, trước những biến đổi nhanh chóng, khó lường của tình hình quốc tế và khu vực, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng, chống phá cách mạng, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh càng phải được coi trọng, là yếu tố đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng nước ta. Tiếp tục thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc”, coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đạo đức; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên là những việc làm thiết thực nhất để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

                                                                             Nguyễn Nhung (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

                                                                  

 

Xem tin theo ngày:   / /