Điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 - 22:20

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT.

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư này quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực TT&TT, bao gồm báo chí, xuất bản, in, phát hành, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực TT&TT).
Về điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo nêu rõ: Việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực TT&TT phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, ngoài việc đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120 còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Báo chí và Luật Xuất bản.

Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập như sau: Đơn vị sự nghiệp công lập bị sáp nhập khi không đáp ứng một trong các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý để phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập nhận sáp nhập phải có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được bổ sung thêm từ đơn vị bị sáp nhập, hoặc có lĩnh vực hoạt động tương đồng với đơn vị bị sáp nhập; có năng lực tiếp nhận toàn bộ, hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp kiện toàn đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính cao nhất của các tổ chức thực hiện sáp nhập tại thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động sáp nhập.

Về điều kiện hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập bị xem xét hợp nhất khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Không đáp ứng một trong các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120; có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lặp, chồng chéo với chức năng, nhiệm của các đơn vị khác.

Đối với điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo nêu rõ: Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120.

Đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) được cấp có thẩm quyền xác nhận.

Theo Lan Phương/baochinhphu.vn

Xem tin theo ngày:   / /