Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính

Thứ Tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021 - 22:26 Đã xem: 18424

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, thay thế Thông tư 220/2015/TTLT-BTC-BNV.

Ảnh minh họa

Vị trí, chức năng

Dự thảo nêu rõ Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền, đồng thời chấp hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

18 nhiệm vụ và quyền hạn 

Theo dự thảo, Sở Tài chính thực hiện 18 nhiệm vụ và quyền hạn, gồm:

1. Trình UBND cấp tỉnh dự thảo quyết định của UBND cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và các văn bản khác theo phân công của UBND cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch phát triển, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài chính trong phạm vi quản lý của Sở...

2. Trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo phân công về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước: Tổng hợp, lập, trình UBND cấp tỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh hàng năm; điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh trong trường hợp cần thiết;

5. Về quản lý tài sản công tại địa phương: Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

6. Quản lý nhà nước về tài chính theo phân công của UBND cấp tỉnh đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật.

7. Về quản lý tài chính doanh nghiệp: Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

8. Về quản lý giá và thẩm định giá: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh cho Sở Tài chính; thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh; tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật;

9. Về quản lý nợ chính quyền địa phương: Tham mưu giúp UBND cấp tỉnh bố trí các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay của ngân sách cấp tỉnh; thực hiện trả các khoản nợ thuộc nghĩa vụ nợ của UBND cấp tỉnh đầy đủ, đúng hạn;

10. Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức thực hiện đúng chế độ kê khai, cấp, đăng ký, sử dụng mã số đơn vị quan hệ ngân sách và triển khai các công việc khác được phân công theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, quản lý giá, quản lý tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

12. Thực hiện công tác thanh tra tài chính theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

13. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng, Chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài chính.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp tỉnh.

16. Cấp phát, thanh toán kinh phí cho các đơn vị tổ chức theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

17. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức, biên chế

Dự thảo bỏ nội dung liên quan đến quy định về tổ chức, biên chế vì theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP thì Bộ Nội vụ và các bộ quản lý ngành không có nhiệm vụ hướng dẫn về nội dung này.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này để quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng Phó Giám đốc của Sở Tài chính.

Theo Khánh Linh/baochinhphu.vn

Xem tin theo ngày:   / /