Vụ, Cục, Sở GD&ĐT có không quá 3 cấp phó

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 - 15:13 Đã xem: 23429

Đây là quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giáo dục và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục. Dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Dự thảo nêu rõ về định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, định mức biên chế công chức tối thiểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định bằng trung bình số biên chế công chức được giao trong 5 năm gần nhất, trong đó:

Định mức biên chế công chức tối thiểu của một Vụ là 15 biên chế công chức; định mức biên chế công chức tối thiểu của một Cục là 30 biên chế công chức.

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra và các cơ quan, tổ chức khác được giao biên chế công chức, không quá 3 người trên một đơn vị.

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu phòng: Phòng có từ 7 đến 9 biên chế công chức được bố trí 1 cấp phó; có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá 2 cấp phó; có từ 16 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 cấp phó.

Định mức biên chế công chức tối thiểu của Sở Giáo dục và Đào tạo

Dự thảo nêu rõ, định mức biên chế công chức tối thiểu của một phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và TPHCM, bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức; phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I, bố trí tối thiểu 6 biên chế công chức; phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III, bố trí tối thiểu 5 biên chế công chức.

Định mức biên chế cấp phó của người đứng đầu đơn vị như sau: Mỗi Sở có không quá 3 Phó Giám đốc.

Về số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Sở: Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và TPHCM có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có dưới 09 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 biên chế công chức Phó trưởng phòng.

Phòng thuộc Sở của thành phố Hà Nội và TPHCM có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc Sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 biên chế công chức Phó trưởng phòng.

Phòng thuộc Sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 biên chế công chức Phó Trưởng phòng...

Theo Khánh Linh/baochinhphu.vn

Xem tin theo ngày:   / /