Xung kích đấu tranh trên không gian mạng

Thứ Hai, ngày 11 tháng 10 năm 2021 - 14:12

Thực hiện Chỉ thị 47/CT-CT ngày 08-01-2016 của Tổng Cục Chính trị về tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, “Lực lượng 47” của tỉnh ta ra đời. 5 năm qua, “Lực lượng 47” đã góp phần đắc lực trong phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự tác động tiêu cực, tư tưởng xấu xâm nhập vào đơn vị; củng cố, giữ vững và xây dựng nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo thành lập “Lực lượng 47” ở 2 cấp: Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Những thành viên được tuyển chọn tham gia  “Lực lượng 47” là đội ngũ cán bộ chính trị của các cơ quan, đơn vị có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, am hiểu về thông tin mạng.

Thành viên “Lực lượng 47” của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh nghiên cứu các bài viết đấu tranh chống quan điểm sai trái để chia sẻ trên không gian mạng.

Trung tá Hoàng Long, thành viên “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh cho biết, hình thức đấu tranh hiện nay chủ yếu thông qua các bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tích cực về đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, cách mạng Việt Nam. Với phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lực lượng 47” các cấp đã tích cực chia sẻ tin, bài về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần nhân lên việc tốt, để “đào thải” những thông tin xấu độc trên không gian mạng.

5 năm qua, “Lực lượng 47”  thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hoạt động đi vào nền nếp. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn về “kỹ năng tạo lập, sử dụng, quản lý các trang, nhóm, tài khoản Facebook; xây dựng tin, bài, comment, video clip đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội” cho “Lực lượng 47” và cán bộ trong LLVT tỉnh. Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng 2 Facebook và một trang Blog để tích cực, chủ động đấu tranh trên không gian mạng. “Lực lượng 47” đã tham gia đấu tranh kỹ thuật được trên 2.300 lượt, chia sẻ trên 15.000 lượt. Qua đó, “Lực lượng 47” các cấp đã chủ động ngăn chặn, phòng ngừa không để tài liệu phản động, văn hóa phẩm xấu độc, tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

 “Lực lượng 47” các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, cơ quan thông tin truyền thông địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thời gian tập trung tuyên truyền là chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, trong thời gian diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, “Lực lượng 47” của tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc, lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá của các thế lực thù địch, góp phần định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của “Lực lượng 47”, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Theo đó, sẽ thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho “Lực lượng 47” các cấp, rà soát toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sỹ; tổ chức cho quân nhân đăng ký tham gia các trang, nhóm đấu tranh của LLVT tỉnh trên không gian mạng. Bên cạnh đó, “Lực lượng 47” các cấp bám sát cơ sở, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh, phản bác kết hợp đấu tranh kỹ thuật nhằm vô hiệu hóa, bóc gỡ các tài khoản có nội dung xuyên tạc, bịa đặt của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Theo Bích Hằng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /