Tuyên Quang - Vững bước vào nhiệm kỳ mới

Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020 - 16:00 Đã xem: 46

Nhờ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tận dụng thời cơ, vượt lên thách thức, 5 năm qua (2015 - 2020) tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đời sống của nhân dân được nâng cao. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm. Cơ bản đạt được mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.


 

Cầu Tình Húc bắc qua sông Lô - ảnh Báo Tuyên Quang
 

Để đạt được mục tiêu trên, Tuyên Quang sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; trong đó, đề ra 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm.

3 khâu đột phá

1- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng dựng nông thôn mới.

2- Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

3- Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

5 nhiệm vụ trọng tâm

1- Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá.

2- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

3- Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc.

4- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường.

5- Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với niềm tin sắt son truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phát triển của Đảng bộ và nhân dân để xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

                                                                              Bích Huệ

 

Xem tin theo ngày:   / /