Thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020 - 16:57 Đã xem: 180

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 15 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ, giải chủ yếu cần triển khai thực hiện.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc, bên cạnh các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 15 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, gồm:

1. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 8%.

2. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) đạt 64 triệu đồng.

3. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 8%.

4. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 14%.

5. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 5 năm (tính theo giá so sánh năm 2010) đạt 4%.

6. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 47 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2025 có 68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới); có thêm ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

7. Thu hút 2,6 triệu lượt khách du lịch.

8. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng.

9. Tỷ lệ đô thị hóa trên 27%.

10. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học từ mức độ 2 trở lên, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học: Mầm non 53%, tiểu học 70%, trung học cơ sở 70% và trung học phổ thông 35%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%, trong đó có bằng, chứng chỉ 30%.

11. Trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; trên 80% thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 20%; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã; có 10 bác sĩ và 35 giường bệnh/10.000 dân. Phấn đấu 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 2,5%/năm.

14. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ của rừng trên 65%; 99% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; 98% dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn; 96% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn.

15. Hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 85% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.


 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII,

ảnh Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

 Để hoàn thành các mục tiêu trên, Đại hội cũng đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải chủ yếu cần triển khai thực hiện, đó là:

(1) Tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại. Tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, tín dụng. Quản lý sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Tuyên Quang có trí tuệ, có tinh thần vì cộng đồng, có khát vọng vươn lên, trong sáng, lành mạnh; khơi dậy trong nhân dân tinh thần yêu nước, tính cộng đồng, ý chí tự cường, phát huy truyền thống quê hương cách mạng; ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. (2) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. (3) Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (4) Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. (5) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận. Chú trọng xây dựng Đảng về tổ chức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy…

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trên đưa tỉnh Tuyên Quang bước vào một giai đoạn phát triển mới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bích Huệ

Xem tin theo ngày:   / /