Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021 - 18:39

Ngày 01/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh họa: Tất Thắng

Việc ban hành Kế hoạch nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị đối với công tác khí tượng thủy văn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với công tác khí tượng thủy văn trong cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, phụ trách…; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục cần có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

 Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, phải có sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò công tác khí tượng thủy văn trong việc dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật Nhà nước.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân.

2. Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu. Lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng để khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; xây dựng danh mục, lộ trình thực hiện các công trình, ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; sử dụng phương pháp mới, quy trình dự báo hiện đại trong cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, đặc biệt là thông tin, dữ liệu dự báo, cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường trên địa bàn tỉnh với độ tin cậy, chính xác cao.

 3. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về công tác khí tượng thủy văn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Phổ biến kiến thức cơ bản về khí tượng thủy văn cho học sinh phổ thông và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh.

Kịp thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật về khí tượng thủy văn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn.

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác khí tượng thủy văn; ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo duy trì, vận hành hoạt động của mạng lưới trạm quan trắc chuyên dùng do địa phương quản lý và công tác dự báo khí tượng thủy văn. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động khí tượng thủy văn; tham gia phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của ngành, lĩnh vực.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

  Xem đầy đủ nội dung Kế hoạch tại đây.

https://tuyenquang.dcs.vn/Vanban/20211229184322_66530.pdf

Phan Thanh Bình

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Xem tin theo ngày:   / /