Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022 - 11:57

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội là một trong các đột phá chiến lược. Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá để phát triển.

Tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Đề án quan trọng: Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2020-2025 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

Để cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch, Sở Giao thông vận tải đã ban hành nhiều kế hoạch để tổ chức thực hiện, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải. (2) Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, gồm: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.188; dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương; cải tạo, nâng cấp đường Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hòa - Đức Ninh, huyện Hàm Yên; xây dựng cầu Xuân Vân, huyện Yên Sơn. (3) Tập trung cải tạo, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường tỉnh bảo đảm đủ điều kiện báo cáo Bộ giao thông vận tải nâng lên thành quốc lộ; tham mưu, đề xuất các tuyến đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Triển khai Nghị quyết số 55-NQ/HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 bê tông hóa đường giao thông nông thôn và đã triển khai thi công xây dựng 38/38 cầu và 39 cầu trong năm 2022 theo tiến độ dự án. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về thực hiện Đề án và tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thành 218,35/223km, đạt 98% kế hoạch năm.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực giao thông vận tải trong hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng là rất tích cực, có sự đồng thuận, tham gia thực hiện của các tầng lớp Nhân dân; góp phần quan trọng để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành giao thông vận tải xác định thời gian tới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp:

(1) Tiếp tục tham mưu, đề xuất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Chương trình, Kế hoạch của tỉnh trong lĩnh vực giao thông vận tải với quyết tâm cao, nỗ lực lớn; với phương châm giao thông phải đi trước một bước, tạo động lực quan trọng để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Trong năm 2022, tập trung chỉ đạo quyết liệt để sớm thi công hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo mục tiêu Nghị quyết, như: Đường tỉnh ĐT.188 thị trấn Vĩnh Lộc - xã Thổ Bình (giai đoạn 1), hoàn thành tháng 12/2022, giai đoạn 2 vào năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường tránh Sơn Dương, đường từ suối khoáng Mỹ Lâm đi Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Chủ trì, phối hợp chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án: Đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa - thị trấn Na Hang, huyện Na Hang; đường từ xã Phúc Thịnh - Xuân Quang - Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá kết nối đến Hang Khào thị trấn Na Hang, huyện Na Hang. Phối hợp thực hiện các dự án như xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh; đường trục phát triển từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn, từ thành phố Tuyên Quang đi suối khoáng Mỹ Lâm; tích cực làm việc, đề xuất chương trình dự án LRAMP (giai đoạn 2) hợp phần đường,...; phối hợp với nhà đầu tư khởi công xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang trong Quý II/2022; tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và đầu tư, các huyện kêu gọi đầu tư Bến xe khách Na Hang, Lâm Bình, Sơn Dương, Hàm Yên.

Cầu Bình Ca trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nguồn ảnh: Internet

(3) Phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện hoàn thành kế hoạch đường giao thông nông thôn năm 2022 (xây dựng 227km đường giao thông nông thôn và xây dựng 39 cầu trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện) và những năm tiếp theo. Theo đó,  hằng năm ngành tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế các tuyến đường giao thông nông thôn, các vị trí đề nghị xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; thống nhất danh mục trình Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện. Phấn đấu tiến độ thực hiện xây dựng đường trong quý II, xây dựng cầu chậm nhất trong tháng 6 hằng năm, bảo đảm hoàn thành vượt tiến độ theo kế hoạch được giao. Tổng kết, rút kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện Đề án, đồng thời tiếp tục hoàn thiện định hình móng, cọc, mố và định mức để bảo đảm áp dụng, sử dụng lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế cho các năm tiếp theo. Đề nghị các ngành, huyện thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, máy, thiết bị phục vụ thi công, vật tư, vật liệu để thi công làm đường giao thông nông thôn; tự nguyện hiến đất và giải phóng mặt bằng trong phạm vi thi công đường, phạm vi xây dựng cầu và đường dẫn, đường kết nối của cầu. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 02/CTrPH-MTTQ-TCTV-SGTVT ngày 14/12/2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025; tham gia quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu mới xây dựng công trình giao thông; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ để xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số theo chỉ đạo của tỉnh; tổ chức đồng bộ các giải pháp năm an toàn giao thông, quyết tâm giảm tai nạn giao thông năm sau so với năm trước từ 5- 10%.

(5) Củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý về giao thông vận tải; sắp xếp, bổ sung, đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng cán bộ chuyên ngành giao thông vận tải, nhất là ở cấp huyện và cấp xã để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý, khai thác, bảo trì, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhân lực vận tải, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đào Việt Dũng

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /