Quy trình 5 bước luân chuyển cán bộ

Thứ Hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022 - 08:41

Với quan điểm: Công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp uỷ, tổ chức đảng. Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Nhằm nâng cao hiệu quả về công tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, kết hợp với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; ngày 28/4/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 65 về công tác luân chuyển cán bộ. 

Ảnh minh họa: Nguồn ảnh: Internet

Theo quy định của Bộ Chính trị, đối tượng được luân chuyển là cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, như: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhan dân, Chánh án Tòa án nhân dân Viện trưởng kiểm sát nhân dân, cấp trưởng ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, huyện...

Cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển. Cán bộ có đủ sức khỏe và còn đủ thời gian công tác ít nhất 10 năm. Thời gian luân chuyển cán bộ ít nhất là 36 tháng; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy trình luân chuyển cán bộ gồm 5 bước:

 Bước 1, căn cứ nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

Bước 2, căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trao đổi với các địa phương, cơ quan, đơn vị để đề xuất nhân sự luân chuyển.

Bước 3, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ tổng hợp đề xuất của các địa phương, cơ quan, đơn vị và rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí, dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 4, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, trao đổi với cơ quan nơi đi, nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự; tổng hợp kết quả thẩm định và trao đổi với cán bộ dự kiến luân chuyển. Đồng thời, cơ quan tổ chức gặp gỡ cán bộ được luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu; đồng thời nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với cán bộ.

Bước 5, cơ quan tham mưu tổ chức - cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác)./.

N.T.B.H

Xem tin theo ngày:   / /