Tuyên Quang: Chú trọng thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022 - 16:47

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở tạo không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân kỳ tháng 4/2022. Ảnh: baotuyenquang.com.vn

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy đảng đã gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh chung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa duy trì phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nâng cao trách nhiệm thực hiện đối thoại với Nhân dân, tiếp dân và chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; xây dựng chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới; theo dõi nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; kiểm tra, nắm tình hình, sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác động tích cực trên nhiều mặt, lĩnh vực, tạo đồng thuận và phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và tích cực tham gia thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua như đồng tình với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố, điều chỉnh địa giới hành chính, phương án đền bù các công trình trọng điểm của tỉnh. Nhờ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nhân dân tích cực tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp các chủ trương, mức đóng góp xây dựng, đóng góp ngày công lao động, tiền mua nguyên vật liệu bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng lớp học mầm non. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay đã vận động Nhân dân hiến 44.448 m2 đất, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng; đóng góp trên 25.000 ngày công làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố....

Công tác thanh toán, quyết toán, nâng lương, nâng ngạch, điều động, luân chuyển cán bộ và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện công khai, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Cùng với đó, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các phong tục, tập quán tốt đẹp ở nhiều địa phương được khôi phục, duy trì và phát triển; khơi dây tinh thần tương thân tương ái, chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa... 

Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn tỉnh còn một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa sâu rộng, việc nắm tình hình và tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở có lúc, có việc chưa kịp thời. Tiến độ tham mưu giải quyết đơn thư ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chưa dứt điểm, việc thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp có mặt còn hạn chế...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Hai là, tiếp tục phát huy dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch các quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Ba là, tổ chức quán triệt và thực hiện văn bản về thực hiện quy chế dân chủ đối với các loại hình cơ sở. Quan tâm phát triển và củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; duy trì thực hiện tốt việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xuống cơ sở tham gia các hoạt động với Nhân dân, kịp thời nắm tình hình, phát hiện giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Năm là,  tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Chú trọng sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hằng năm và chuyên đề; đánh giá xếp loại việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các loại hình đảm bảo theo quy định.

Hoàng Trang
 

Xem tin theo ngày:   / /