Quan điểm, mục tiêu; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 - 14:36

Ngày 14/12/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 770/QĐ-UBND về ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030 với các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Xem tin theo ngày:   / /