Cán bộ là gốc của mọi công việc

Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022 - 12:25

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ, Người luôn căn dặn đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải là người tiên phong đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đi vào quần chúng nhân dân lao động, biến đường lối, chủ trương đó thành hành động, kết quả cụ thể.

Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chúng ta tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng hợp tác xã kiểu mới ở miền Bắc theo chủ chương của Chính phủ; song đội ngũ cán bộ của ta còn mỏng về số lượng, phần lớn chưa qua đào tạo, kinh nghiệm về xây dựng hợp tác xã kiểu mới còn nhiều hạn chế. Với bút danh Q.Th. Bác viết bài “Tại sao hợp tác xã chưa thấy xuất hiện ở thôn quê” đăng trên Báo Cứu quốc,  số 270, ngày 19-6-1946.

Trong bài viết Người phân tích nguyên nhân mô hình hợp tác xã vẫn chưa hình thành ở thôn quê nước ta và rút ra kết luận: “Chỉ khi nào dân chúng thấy lợi ích của hợp tác xã đó hiển nhiên thì khi đó phong trào hợp tác xã mới có thể sôi nổi, bồng bột được” .

Thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã triển khai các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển mạnh hơn nữa các loại hình kinh tế, các kiểu hợp tác xã mới với các chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn... nhằm đưa kinh tế nước ta ngày càng phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Trong công tác cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp luôn quán triệt tinh thần tích cực, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ luật, tôn trọng tập thể, đoàn kết, gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong hành động, nói đi đôi với làm, làm có hiệu quả... góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Xem tin theo ngày:   / /