Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022 - 17:02

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 442 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /