Mục tiêu phát triển trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoàn toàn có cơ sở để thực hiện

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2022 - 14:24

Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta đã đưa ra mục tiêu tổng quát là: "phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Để đạt mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể gồm: "Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao"(1)

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, một số người đã hoài nghi mục tiêu mà Đảng ta đưa ra tại Đại hội XIII của Đảng. Họ cho rằng mục tiêu không khả thi vì hiện tại nước ta vẫn là nước nghèo, kém phát triển nên không thể trong thời gian ngắn mà đạt mục tiêu đề ra, mục tiêu đó không có cơ sở thực hiện.

Vậy chúng ta có thể đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không? Hãy cùng nhìn lại chặng đường mà dân tộc ta đã đi qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng để khẳng định.

Trước hết, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân, đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ. Lần đầu tiên trên thế giới, một Đảng mới 15 tuổi, đã lãnh đạo cách mạng thành công, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chiến tranh liên miên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết của Nhân dân, chúng ta đã vượt qua hai cuộc chiến tranh xâm lược của hai nước thực dân và đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam Tổ quốc; hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào.

Vừa phải giành, giữ độc lập cho Tổ quốc, chúng ta vừa từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế khách quan của lịch sử, vì chủ nghĩa xã hội không phải là một xã hội ảo tưởng mà là một xã hội tốt đẹp, là khát vọng không chỉ của Nhân dân Việt Nam mà của cả nhân loại, là quy luật tất yếu của lịch sử. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Tuy nhiên, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện vừa mới ra khỏi chiến tranh, khó khăn, thiếu thốn  như chúng ta, thì sự cố gắng, nỗ lực phải vô cùng lớn. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, khéo léo, tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quyết tâm, đồng thuận của Nhân dân, đất nước ta đã có những bước đi vững chắc, thành công. Đặc biệt, công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua đã làm cho bộ mặt đất nước thực sự thay đổi. Với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm, Việt Nam đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp từ năm 2008, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong khối ASEAN. Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 tác động đến tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng hơn 6%/năm); hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực và trên thế giới. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được khẳng định. Xã hội cơ bản ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo năm 1993 đạt 58%, năm 2016 đã giảm xuống còn 9,88% và hiện dưới 3%(2). Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, phát triển văn hóa, con người Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Đất nước "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực,vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Những kết quả trên có được là do Đảng đã kiên trì đi theo con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đảng luôn lấy Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; không ngừng bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối của Đảng cho phù hợp bối cảnh đất nước trong từng giai đoạn lịch sử; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách. Nhân dân một lòng theo Đảng, vì lợi ích của Đảng chính là lợi ích của Nhân dân. Mặc dù vậy, vẫn có những kẻ chống phá, thù địch với Đảng, đưa quan điểm trái chiều, hòng làm lung lay, phá hoại niềm tin của dân với Đảng.

Mục tiêu mà Đảng ta đưa ra xuất phát từ thực tế đất nước ở thời điểm hiện tại, thể hiện khát vọng đưa đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hoàn toàn có cơ sở thực hiện. Để đạt mục tiêu đó, rất cần sự cố gắng nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn thể Nhân dân. Không phải mục tiêu cứ xây dựng là sẽ đạt được mà quan trọng là phương thức, là con đường đạt mục tiêu và trên con đường đó không có bóng dáng của hoài nghi, dao động, lười nhác, yên phận. Mỗi chúng ta đều phải nỗ lực hết sức mình, thực hiện xuất sắc chức trách, nhiệm vụ để góp phần hiện thực hóa mục tiêu, cũng là mong ước của chính chúng ta. Với sự cố gắng, quyết tâm, mục tiêu trên là hoàn toàn có căn cứ khoa học, không viển vông, ảo tưởng và trách nhiệm của chúng ta là đồng lòng thực hiện mục tiêu mà Đảng ta đã xây dựng.

Nguyễn Nhung

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, tr 112
  2. Sổ tay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, NXB Lý luận chính trị

Xem tin theo ngày:   / /