Một số điểm mới trong quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Chương III)

Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2022 - 15:16

Ngày 06/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07 ngày 28/8/2018 về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102 ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ảnh minh họa: Tất Thắng

Chương III: Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Nội dung Chương này được cập nhật, bổ sung một số hành vi vi phạm mới của tổ chức đảng, đảng viên đã được tổng kết từ thực tiễn nhưng chưa có quy định chế tài xử lý và xây dựng một số Điều mới, cụ thể:

Nhóm vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng

- Quy định bổ sung thêm một số nội dung hoặc hành vi vi phạm mới đối với các Điều:

Điều 25. Vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ

Bổ sung một số hành vi, cụ thể:

- Khoản 1

+ a) “... Làm những việc pháp luật không cho phép”.

+ d) “Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ với cấp uỷ, tổ chức đảng những nội dung về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng theo quy định”.

- Khoản 2: a)Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các quốc gia và các tổ chức quốc tế”.

- Khoản 3, điểm:

+ e) Làm việc hoặc làm cộng tác viên cho các thế lực thù địch, tổ chức khủng bố”.

+ i) “Phủ nhận ... đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chia rẽ lực lượng vũ trang và giữa lực lượng vũ trang với nhân dân”.

 Bổ sung thêm nội dung trên theo Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, cụ thể hóa nội dung về biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Điều 26. Vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

- Bổ sung hành vi tại Khoản 1: e) Vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.

- Bổ sung hành vi tại Khoản 2: k) “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Để nhận diện cụ thể nội dung thứ 5 về suy thoái tư tưởng chính trị và trong Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII.

Điều 27. Vi phạm các quy định về bầu cử

Bổ sung hành vi tại Khoản 2: g) “Không chấp hành giới thiệu của tổ chức đảng để ứng cử, đề cử vào các chức danh của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp”. Cụ thể biểu hiện thứ 8 suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Điều 28. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phát ngôn

Bổ sung các hành vi tại:

- Khoản 1:

+  d) “Viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, tán phát bài viết, thông tin không chính xác”.

+ e): “Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, phản biện xã hội để viết bài, trả lời phỏng vấn hoặc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn để truyền bá quan điểm trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

- Khoản 2: h) “Lợi dụng, sử dụng các diễn đàn, các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội, trang tin cá nhân hoặc nhóm để bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân; nói sai sự thật; ủng hộ thế lực thù địch kích động, chống phá Đảng, Nhà nước”.

Tổng kết thực tiễn cho thấy có không ít trường hợp viết bài, đăng tải lên mạng xã hội, nhưng khi phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên về kỷ luật phát ngôn đã không thuyết phục, do không rõ lời nói và cũng không đại diện cho cá nhân, tổ chức nào đề viết bài và các hành vi đe dọa viết bài, yêu sách với doanh nghiệp, cá nhân để trục lợi thời gian qua.

Điều 29. Vi phạm quy định trong công tác tổ chức, cán bộ

- Bổ sung chủ thể của hành vi tại Khoản 1: d) Thực hiện việc thẩm định, tham mưu, đề xuất, quyết định tiếp nhận, tuyển dụng, cho thi nâng ngạch, bậc, đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu bầu cử, ứng cử, khen thưởng, phong, thăng cấp bậc hàm, công nhận danh hiệu, xét công nhận đạt chuẩn chức danh cho bố, mẹ (của mình, của vợ hoặc chồng), vợ (chồng), con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột (của mình, của vợ hoặc chồng) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.”.

- Bổ sung điểm h: “Báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ lược lý lịch, lịch sử bản thân và gia đình không đầy đủ, không trung thực. Khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân và quan hệ gia đình”.

- Bổ sung Khoản 2, Điểm l: Lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác nhân sự”.

Bổ sung những nội dung trên để cụ thể hóa Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Điều 30. Vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền

Điều này được xây dựng mới, nội dung được cập nhật bổ sung các hành vi bị cấm trong Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Điều 31. Vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

- Bổ sung hành vi tại  Khoản 1, cụ thể:

e) Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.

g) Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

- Bổ sung hành vi của Khoản 2, cụ thể:

h) Để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên; đầu tư công không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công trái quy định.

i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân mình để sử dụng, vay, mượn tiền, tài sản, phương tiện của tổ chức, cá nhân để trục lợi.

- Bổ sung hành vi tại Khoản 3, cụ thể:

c) Gây bè phái, mất đoàn kết nghiêm trọng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin, tài liệu công vụ để trục lợi. Làm giả, khai không trung thực hồ sơ, giấy tờ cá nhân để được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

đ) Tham mưu, ký ban hành văn bản có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bổ sung các hành vi trên theo quy định của các Luật hành chính, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công...và nhận diện biểu hiện thứ 6 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Điều 32. vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành

Bổ sung hành vi tại Khoản 1, cụ thể:

g) Chỉ đạo, thực hiện không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xảy ra sai phạm bị kỷ luật trong lĩnh vực được phân công quản lý hoặc phụ trách.

h) Tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không có mục đích chính đáng, không đúng thành phần, thời gian và nội dung, yêu cầu công việc.

Bổ sung các hành vi trên theo nhận diện biểu hiện thứ 2 suy thoái về đạo đức, lối sống trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Điều 33. Vi phạm quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

Tăng chế tài kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với hành vi: c) Mang hiện vật, tài liệu thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước ra nước ngoài trái quy định.

Việc bổ sung các hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong nhóm vi phạm về chính trị và nguyên tắc tổ chức của Đảng như trên để nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Luật hành chính, Đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công.

B.H (tổng hợp)

Xem tin theo ngày:   / /