Phòng chống văn hóa phẩm độc hại trong thanh thiếu niên

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022 - 07:45

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của mạng Internet, các sản phẩm văn hoá độc hại đang bị tán phát, truyền bá bằng nhiều hình thức tinh vi, khó lường gây nên những hậu quả rất đáng tiếc trong thanh thiếu niên. Văn hoá phẩm độc hại dưới hình thức phầm mềm trò chơi trực tuyến bạo lực, băng đĩa phim kinh dị, đồi truỵ, tài liệu phản động, chống phá Đảng và Nhà nước, sách báo truyền bá duy tâm, thần bí... đã tác động đến tâm sinh lý của các cháu học sinh, thanh thiếu nhi và trở thành nguyên nhân của nhiều vụ án nghiêm trọng.

ĐVTN Trường Đại học Tân Trào tham gia vận chuyển cấu kiện lắp đặt
kênh mương nội đồng tại thôn Không Mây, xã Năng Khả (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Trước các yếu tố tác động đó, văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị xâm hại dần bởi những yếu tố tiêu cực. Văn hoá phẩm độc hại tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng trong việc lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận thanh thiếu niên.

 Ngày 27/7/2010, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội. Trong đó yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng trong xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ, nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại.

Trong thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang là một trong những địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư. Cùng với đó, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ được triển khai cụ thể. Theo đó, Tỉnh đoàn Tuyên Quang làm tốt vai trò định hướng, kết nối thanh niên trong việc bảo vệ văn hoá truyền thống tốt đẹp. Thông qua website Tinhdoantuyenquang.vn với nhiều chuyên mục hấp dẫn, thông tin đầy đủ đã thu hút được số lượng lớn thanh thiếu nhi truy cập vào để tiếp nhận thông tin[1], làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần.

Tuy nhiên, trong việc đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc của các thế lực thù địch đang âm mưu hướng tới lớp trẻ còn hạn chế. Một số tổ chức cơ sở đoàn chưa làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng; còn biểu hiện lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong phản bác những luận điệu chống phá Nhà nước hoặc chưa có chính kiến rõ ràng trong tiếp nhận thông tin phản ánh không đúng sự thật về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, có một số thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có biểu hiện của hội chứng nghiện game-online; tán phát văn hoá phẩm đồi truỵ, hình ảnh kích động bạo lực, mê tín dị đoan, truyền bá lối sống thực dụng không có lý tưởng cao đẹp hoặc không muốn cống hiến trong khi đang ở độ tuổi còn rất trẻ.

Giải pháp chống văn hoá phẩm độc hại trong đời sống tinh thần của thanh thiếu niên cần được nghiêm túc triển khai thực hiện. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh những đối tượng tán phát văn hoá phẩm độc hại. Các tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ các thành viên trong công cuộc bảo vệ văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức đoàn các cấp về vấn đề bảo vệ văn hoá truyền thống tốt đẹp, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phản bác các nội dung thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Đối với các cơ quan tuyên truyền, cần tăng cường tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm mỹ học Mác-xít để định hướng lớp trẻ, bồi dưỡng tâm hồn hướng tới chân, thiện, mỹ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ cho đất nước.

Các cấp uỷ, chính quyền cần đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là cần tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2025 để góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam nói chung và con người Tuyên Quang nói riêng; đẩy lùi cái xấu, cái ác và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội.

Đồng thời, cần tập trung có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong xây dựng "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”; “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Đưa phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với hình thức đa đạng, phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

[1] Trang website của Tỉnh đoàn Tuyên Quang có lượt truy cập trung bình là hơn 400 lượt/ngày; số lượt truy cập đến nay là hơn 979.000 người

Hoàng Mai

 

Xem tin theo ngày:   / /